Program SMART kultúrnej konferencie PSK

Digitálne prvky a inovácie v prezentácii kultúry a umenia

9. jún 2023, Krajská galéria v Prešove

08:00 – 09:00
Registrácia účastníkov

09:00 – 09:15
Otvorenie, privítanie hostí a expertov

09:15 – 09:30
Príhovor predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského

09:30 – 10:15
Názov príspevku:
Krajská galéria v Prešove – Výzvy, posolstvá a inovácie
Prezentujúci: Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. – riaditeľ Krajskej galérie v Prešove
Krátka anotácia: Krajská galéria v Prešove má svoje nezastupiteľné miesto v histórii výtvarného života Prešovského samosprávneho kraja. Ako sa vysporiadať s tradíciou v komparácii s aktuálnymi digitálnymi tendenciami, kde sú hranice medzi komplexnosťou digitálneho zážitku a klasickými médiami? Sme schopní bojovať o pozornosť diváka bez main-streamového pátosu estetiky a aké posolstvá klasikov sú výzvami pre súčasnú dramaturgiu výstavného programu galérie? Na to všetko sa pokúsi odpovedať vo svojej prezentácii, nový riaditeľ Krajskej galérie v Prešove Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. 

10:15 – 11:00
Názov príspevku: Definovanie nových kultúrnych štruktúr prostredníctvom spolupráce v oblasti vedy a umenia
Prezentujúci: Mirela Vladuti – riaditeľka galérie súčasného umenia META Spatiu
Krátka anotácia: Spolupráca medzi umením a vedou zohráva ústrednú úlohu pri rozvoji umeleckých štruktúr a vytváraní sietí organizácií. Prostredníctvom optiky umenia sa vedecké koncepty oživujú a premieňajú zložité teórie na hmatateľné, vizuálne podmanivé zážitky. Naopak, vedecký výskum poskytuje umelcom nové perspektívy, ktoré im umožňujú skúmať a interpretovať zložité fungovanie vesmíru jedinečnými a podnetnými spôsobmi. V týchto druhoch križovatiek je nevyhnutné pochopiť, ako môže určený miestny kontext ovplyvniť budúci vývoj hybridných kultúrnych produktov. Prípad centra sci-art MV v Temešvári (mesto, ktoré je v súčasnosti Európskym hlavným mestom kultúry) je ústrednou témou prezentácie a bude analyzovaný z viacerých hľadísk (kultúrny rámec, sociálne a politické okolnosti a perspektívy rozvoja v širší európsky kontext).

11:00 – 11:15
Diskusia

11:15 – 11:45
PRESTÁVKA

11:45 – 12:30
Názov príspevku:
Prerušované príbehy: Imerzívnosť – Interakcia – Interfejs
Prezentujúci: doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. – prodekan pre vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť a vonkajšie vzťahy, Technická univerzita v Košiciach
Krátka anotácia: Hybridné umelecké koncepty sú pre oblasť mediálneho umenia dnes bežnou umeleckou praxou. Ponúkajú však inšpiratívne momenty, najmä z pohľadu tvorby a využívania interaktívnych rozhraní (interfejsov), a to v rámci verejných, prezentačných či výstavných priestorov. Na potulkách digitálnym svetom metaverzu sa čoraz častejšie stretávame s technologicky vyspelými nástrojmi, ktoré sú súčasťou hybridných zážitkových expozícií. Multimediálny umelec a vysokoškolský pedagóg, Richard Kitta, predstaví túto tému v jeho autorskej kapitole „Imerzívnosť – Interakcia – Interfejs“, ako súčasť série prednášok s názvom „Prerušované príbehy“.

12:30 – 13:15
Názov príspevku:
Múzeum ako dielo v dobe digitálnych technológií
Prezentujúci: Mgr. Martin Cubjak – riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
Krátka anotácia: Ambíciou rozvoja múzea z dlhodobého hľadiska je v súčasnej dobe aj jeho prepojenie s novými technológiami, ktoré inovujú nielen samotné fyzické expozície a rozširujú estetický zážitok percipienta, ale ich aplikácia rozširuje možnosti ich vývoja a interakcie aj v naratívnom kontexte muzeálneho online sveta. Špecifickú pozornosť v tomto kontexte chcem venovať technológii blockchain, ktorej možností sa intenzívne skúmajú nielen v oblasti technickej a socializačnej, ale aj umeleckej. Popri dnes už klasických zmiešaných realitách (VR, AR …) prináša blockchain úplne iné presahy v rámci nastavení korelatívnych možností medzi umelcom a múzeom, medzi fyzickým a virtuálnym priestorom, ale aj medzi návštevníkom a múzeom ako inštitúciou. Zážitok z návštevy múzea, monetizácia návštevníka a stavba múzea ako samostatného umeleckého diela, sa na platforme tejto decentralizovanej technológie transformuje do toho, čo najlepšie vystihuje anglický názov „paradigm shift“. Vytára totiž novú paradigmu, ktorá je v rámci technologického digitálneho výskumu stále predmetom rôznych testovacích produkcií, no jej význam sa očakáva a deklaruje ako jeden z najinovatívnejších od čias vzniku internetu. 

13:15 – 14:00
Názov príspevku:
Expozícia Knieža z Popradu a jeho hrobka
Prezentujúci: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová – riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade
Krátka anotácia: Od objavenia dvojkomorovej drevenej stavby – hrobky kniežaťa v roku 2005 uplynulo osemnásť rokov, počas ktorých nález skúmali mnohí odborníci na Slovensku i v zahraničí a súčasne prebiehala jeho odborná záchrana konzerváciou a reštaurovaním. Podtatranské múzeum v Poprade, ktoré realizovalo v spolupráci s ďalšími partnermi archeologický výskum od momentu objavu vyvíjalo neustále úsilie, unikátnu hrobku z konca 4. stor. po Kr. prezentovať odbornej aj laickej verejnosti vo svojich priestoroch prostredníctvom stálej expozície. Príprava, realizácia expozície aj samotná expozícia je unikátna z viacerých dôvodov. Príspevok podrobne v časovej postupnosti informuje o všetkých aktivitách, úlohách a problémoch, ktoré muselo múzeum prekonať, splniť a vyriešiť, kým sa slávnostne otvorili dvere novej  expozície. Otvorením expozície pre návštevníkov sa proces prezentácie nekončí, pokračuje novými výzvami a úlohami, ktoré bude múzeum riešiť v nasledujúcom období.

14:00 – 14:45
Názov príspevku:
Osobnosti – knižnice – mobilné aplikácie
Prezentujúci: Mgr. Andrea Sivaničová – Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Krátka anotácia: Každé mesto je hrdé na osobnosti, ktoré v ňom zanechali trvalé a nezmazateľné stopy. Pomenúvajú sa po nich ulice, námestia, budovy, školy či iné inštitúcie, no to, čím boli jedineční, sa z nášho povedomia vytráca. Atraktívnym spôsobom na ich oživenie a propagáciu činnosti knižníc sú mobilné aplikácie. Aplikácia Prešov-Krosno predstavuje 80 osobností týchto miest v 16 náučných chodníkoch, v ktorých je možné hravo a interaktívne spoznať významných spisovateľov, učiteľov, priekopníkov, vedcov, hudobníkov, lekárnikov, umelcov či iných dejateľov a miesta súvisiace s ich životmi v troch jazykových mutáciách. Súčasťou aplikácie je popri mapách a audiokomentároch i virtuálna prehliadka knižníc oboch miest s prepojením osobností na ich on-line katalógy. Bonusom sú dva offline a šestnásť online kvízov.

14:45 – 15:00
Diskusia

15:00 – 15:30
Prezentácia Krajskej galérie v Prešove: komentovaná prehliadka aktuálnych expozícií a výstav

15:30 – 17:00
Voľná diskusia, raut, záver

Publikované: 23. 10. 2023

Aktualizované: 23. 10. 2023