Späťvzatie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Späťvzatie kandidátnej listiny politickej strany alebo koalície

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. októbra 2022 do 7:00 h) písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou musí byť doručené predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorý zabezpečí jeho zverejnenie vo volebných miestnostiach. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou nemožno vziať späť.

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre voľby do zastupiteľstva, má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v obvodnej volebnej komisii a v okrskových volebných komisiách v príslušnom volebnom obvode. Ak politická strana alebo koalícia vzala späť kandidátne listiny aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja, zaniká zástupcovi tejto politickej strany alebo koalície členstvo vo volebnej komisii samosprávneho kraja.

Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. októbra 2022 do 7:00 h) svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. októbra 2022 do 7:00 h) môže kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.

Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorý zabezpečí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach. Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak došlo k zrušeniu politickej strany, alebo k zrušeniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

Vzory pre politické strany alebo  koalície

Vzory pre nezávislých kandidátov

Publikované: 24. 1. 2024

Aktualizované: 24. 1. 2024