Právomoci a kompetencie PSK

Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách

Informácie o vzniku Prešovského samosprávneho kraja, jeho pôsobnosti a kompetenciách. Poskytovanie priebežne aktualizovaného prehľadu o platnej právnej úprave, ktorá sa vzťahuje na výkon právomocí a kompetencií VÚC. Informácie sú určené pre občanov a zamestnancov PSK vrátane zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Vyššie územné celky sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky. Postavenie a pôsobnosť úradu určuje §21 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov) .

4. júla 2001 Národná rada SR v zmysle zákona o samosprávnych krajoch schválila zriadenie ôsmich vyšších územných celkov. Týmto zákonom bol zriadený Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) so sídlom v Prešove ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Úrad je výkonným orgánom pre organizačné a administratívne veci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstvo PSK), predsedu Prešovského samosprávneho kraja a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom. Tvoria ho zamestnanci Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Zastupiteľstvo PSK  okrem iného schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú platné a záväzné na území Prešovského samosprávneho kraja.

Pôsobnosť a kompetencie

Samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä

 • zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja,
 • vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja,
 • obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov,
 • účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje,
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja,
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov,
 • podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,
 • utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia,
 • obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,
 • utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,
 • utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania,
 • utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu,
 • utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,
 • koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež,
 • spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí,
 • podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,
 • rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov,
 • vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.

Kompetencie PSK podľa oblastí

Podrobnejšie informácie o kompetenciách pre dané oblasti nájdete na uvedených odkazoch:

 • rozvoj kraja
 • sociálna pomoc
 • školstvo a šport
 • územné plánovanie a ochrana životného prostredia
 • zdravotníctvo

Kompetencie podľa orgánov PSK

Načítavanie obsahu…

 

Publikované: 7. 1. 2019

Aktualizované: 7. 8. 2023