Financie, rozpočet, dotácie

Návrh rozpočtu PSK – pripomienkovanie návrhu

Služba umožňuje zaslať elektronické pripomienky k návrhu rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v pripomienkovom konaní.

Rozpočet PSK – schválený návrh

Zverejnenie schváleného návrhu rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Možnosť elektronicky požiadať o doplňujúce informácie k návrhu rozpočtu.

Návrh záverečného účtu PSK – pripomienkovanie návrhu

Prostredníctvom služby je možné podať elektronické pripomienky k návrhu záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja v pripomienkovom konaní.

Záverečný účet PSK – schválený návrh

Zverejnenie schváleného návrhu Záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja. Možnosť elektronicky požiadať o doplňujúce informácie k záverečnému účtu PSK.

Zoznam prijímateľov a výšky dotácií

Zverejnenie zoznamu prijímateľov a výšky dotácie pridelených z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 a aktuálnej výzvy.

Sadzobník správnych poplatkov a úhrad

Informácie sadzobníka spoplatnených úkonov (správne poplatky a úhrady) a za sprístupnenie informácií Prešovským samosprávnym krajom. Úkony a služby neuvedené v sadzobníku nie sú spoplatnené.

Pokuty a poplatky

Služba informuje o možnosti platenia pokút a poplatkov, prípadne vrátenie neodôvodneného čerpania dotácii.

Publikované: 9. 2. 2016

Aktualizované: 21. 5. 2024