Proces tvorby štatútu a rokovacieho poriadku

Proces tvorby Štatútu Kooperačnej rady SPR Šariš a Rokovacieho poriadku Kooperačnej rady SPR Šariš

Prvá verzia týchto dokumentov po internom pripomienkovaní na Úrade PSK je dostupná tu:

Tieto dokumenty boli poskytnuté na externé pripomienkovanie členom jednotlivých komôr. Všetky pripomienky boli zosumarizované a vyhodnotené. Relevantné pripomienky boli zapracované do štatútu a rokovacieho poriadku a následne predložené Rade partnerstva PSK na schválenie:

Publikované: 4. 12. 2023

Aktualizované: 4. 12. 2023