Vybavovanie sťažností PSK - 2. polrok 2023

Centrálna evidencia vybavovania sťažností za 2. polrok 2023

Prešovský samosprávny kraj, Útvar hlavného kontrolóra

P.č. Dátum
doručenia sťažnosti
Predmet sťažnostiObsah sťažnostiSťažnosť vybavujeDátum pridelenia na vybavenieStav vybavenia sťažnosti
1.17.07.2023nevhodné správanie vedenia školy voči študentkešikanózne a nevhodné správanie pedagogického zamestnanca a vedenia školy voči študentke na Strednej škole v Prešove, celkovo podaných 13 námietok  odbor školstva31.07.2023 prešetrená- neopodstatnená, 9 námietok bolo vyhodnotených ako neopodstatnených, 4 námietky nebolo možné vyhodnotiť
2. 31.07.2023poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ZS)neposkytnutie primeranej ZS sťažovateľovi na onkologickej ambulancii v Poprade odbor zdravotníctva 08.08.2023prešetrená
neopodstatnená 
3. 06.09.2023neposkytnutie zdravotnej starostlivosti (ZS)porušenie práv, neetický a nedôstojný postup pri poskytovaní ZS a pri odstúpení od dohody o poskytovaní ZS v ambulancii v Snineodbor zdravotníctva 06.09.2023 prešetrená
neopodstatnená 
4. 20.09.2023neposkytnutie zdravotnej starostlivosti (ZS)neposkytnutie neodkladnej ZS sťažovateľovi na ambulancii v Humennom  odbor zdravotníctva25.09.2023 prešetrená
neopodstatnená
5. 19.09.2023vynechanie autobusového spojeniaopakované vynechanie autobusového spojenia, ktorý je uvedený v platnom prepravnom poriadku na linke Lendak – Kežmarok – Poprad odbor dopravy  02.10.2023vecne nepríslušná
sťažnosť vrátená sťažovateľovi
6.05.10.2023neoprávnená platba v zdravotníckom zariadeníneoprávnená platba za vyšetrenie na kožnej ambulancii v Prešoveodbor zdravotníctva06.10.2023sťažnosť prešetrená- výsledok šetrenia nie je možné objektívne posúdiť
7.11.10.2023neadekvátne riešenie sťažnostiodmietnutie umiestnenia osoby do Zariadenia špecializovanej starostlivostiodbor SVaR20.10.2023prešetrená
neopodstatnená
8.20.10.2023nevhodné správanie ošetrujúcej lekárkynevhodné správanie sa ošetrujúcej lekárky a následné odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti sťažovateľkeodbor zdravotníctva27.10.2023prešetrená
neopodstatnená
9.15.11.2023správanie susedanevhodné a obťažujúce správanie suseda voči sťažovateľkevecne nepríslušná11.12.2023sťažnosť odstúpená na vecne príslušný orgán verejnej správy
10. 30.11.2023prepustenie klientky zo zariadenia o.z.bezdôvodné prepustenie sťažovateľky zo zariadenia poskytujúce pomoc matkám odbor SVaR6.12.2023prešetrená
neopodstatnená
11.1.12.2023zrušenie spojov SAD a.s.nespokojnosť občanov s navrhovaným zrušením spojov z mesta Humenné do priľahlých obcí v ranných hodináchodbor dopravy4.12.2023prešetrená
neopodstatnená
12.12.12.2023výber poplatku za prednostné vyšetrenieneoprávnený výber poplatku za prednostné vyšetrenie v internej ambulancii v Prešoveodbor zdravotníctva18.12.2023v riešení
Prehľad vybavovania sťažností PSK – 2. polrok 2023

Publikované: 3. 10. 2023

Aktualizované: 30. 1. 2024