Kontrolná činnosť

Za účelom zabezpečenia efektívneho a účinného kontrolného systému v Prešovskom samosprávnom kraji ako aj zabezpečenia jeho funkčnosti na všetkých stupňoch riadenia (najmä na Úrade PSK, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, u právnických osôb, v ktorých má PSK rozhodujúcu majetkovú účasť, u osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu PSK účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami) schvaľuje Zastupiteľstvo PSK tieto Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK:

Dokumenty z kontrolnej činnosti

Dokumenty z kontrolnej činnosti nájdete na stránke dokumenty odboru UHK

Publikované: 5. 5. 2017

Aktualizované: 27. 5. 2024