O Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

V záujme rozvoja občianskej spoločnosti bol v roku 2011 zriadený inštitút Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, potvrdený Štatútom Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, uznesenie vlády č. 309/2012.

V roku 2012 bol vytvorený nový poradný orgán vlády – Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Poslaním úradu je budovať a podporovať transparentnosť a partnerstvo medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami.

ÚSV ROS v spolupráci so širokou škálou expertov z mimovládneho sektora a vybranými partnermi z verejnej správy, cielene buduje predpoklady a implementuje kroky, v ktorých sa snaží o dosiahnutie troch cieľov: verejná správa priateľská k verejnosti, verejnosť aktívne participujúca na správe vecí verejných a stabilné postavenie MNO ako inštitúcií aktívnej verejnosti, zlepšenie ich legislatívneho ukotvenia a podmienok pre ich fungovanie. Medzi hlavné úlohy splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti v zmysle štatútu patrí zabezpečovanie a koordinácia prípravy a implementácie: akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR a Koncepcie pre rozvoj občianskej spoločnosti a jej akčných plánov.

Publikované: 7. 9. 2023

Aktualizované: 22. 1. 2024