Projekt NP Participácia II

Národný projekt Podpora partnerstva dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.

Prešovský samosprávny kraj je od januára 2022 súčasťou národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Projekt je zameraný na budovanie odborných kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík.

Zabezpečuje ďalšiu etapu podpory zavádzania participácie v kontexte princípov otvoreného vládnutia a budovania dôveryhodných inštitúcií. Dôraz sa kladie na zvyšovanie miery zapájania verejnosti, profesionalizáciu zamestnancov, štandardizáciu postupov a optimalizáciu riadenia participatívnych procesov v prostredí štátnej správy, regionálnej a miestnej územnej samosprávy. Budovaniu kapacít pre participáciu v prostredí úradov samosprávnych krajov je v projekte venovaná samostatná podaktivita PARTICIPÁCIA a regionálne územná samospráva.

Stránka sa pripravuje.

Na stránke budú zverejnené informácie USV ROS.

Základné informácie

 • Zaradenie: podaktivita 2 – Participácia a regionálna územná samospráva ,
 • Téma: podpora budovania kapacít pre participáciu na úrovni úradov samosprávnych krajov,
 • Doba realizácie: január 2022 – november 2023
 • Partneri: Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj,
 • Spolupracujúci dodávateľ: Participation Factory,
 • Zapojení experti a expertky z ÚSV ROS: Dominika Bellová, Miroslav Zwiefelhofer, Linda Zuzčáková,
 • Financovanie: projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez OP Efektívna verejná správa.

Akú úlohu hrá participácia?

Participácia je jedným z nástrojov budovania dôvery verejnosti v politikov a inštitúcie verejnej správy (VS), zvyšovania transparentnosti, ako aj posilňovania udržateľnosti verejných politík. Na tvorbe politík, plánov, programov a právnych predpisov sa čoraz viac zúčastňuje verejnosť. Účasť verejnosti prispieva k výmene informácií a skúseností, podporuje pochopenie pre iné názory a koordináciu záujmov, zvyšuje kvalitu a transparentnosť rozhodnutí, akceptáciu, zrozumiteľnosť a dosledovateľnosť rozhodnutí, posilňuje identifikáciu občanov a záujmových skupín s rozhodnutiami a s prostredím, ktoré ich obklopuje, vytvára široký prístup k formovaniu názorov, znižuje náklady na implementáciu verejných politík a prostredníctvom toho optimalizuje použitie verejných zdrojov.

Zdôvodnenie

Proces zavádzania princípu partnerstva, spolupráce a kvalitnej participácie do praxe verejnej správy je postupný evolučný proces, pričom nachádzame sa na jeho začiatku.

Participácia v slovenskej aplikačnej praxi je dnes vo fáze insitnej participácie, ktorej chýba profesionálny vzhľad do problematiky. Predstava a porozumenie kvalitnej riadenej participácii, teda viacúrovňovej participácie na politickej, expertnej, stakeholderskej, občianskej a operatívnej úrovni (príprava a manažovanie participatívnych procesov) je takmer nulová. Metaforicky povedané –  zavádzanie participatívnych procesov do praxe verejnej správy je ešte „v plienkach“ a hlavne je determinované rôznymi „detskými chorobami a neduhmi“, ktoré často počiatočné fázy „života“ zavádzania nových a inovatívnych procesov sprevádzajú.

Analytické výskumy ukázali, že prax participatívnej tvorby verejných politík je vo vnútri inštitúcii fragmentová – zodpovednosť preberajú a suplujú odborné oddelenia, útvary, sekcie, ktoré majú v obsahovom vlastníctve tvorbu konkrétnej verejnej politiky. Za agendu zapájania verejnosti a partnerov z územia sú zodpovední odborní zamestnanci oddelení/sekcií/útvarov, ktorí majú po vecnej stránke verejnú politiku na starosti. Svojou činnosťou nahrádzajú pracovnú činnosť, ktorú by mali realizovať špecializované pracovné pozície, v ktorých pracovnej činnosti je plánovanie a riadenie participatívnych procesov pre inštitúciu.

Ciele projektu

Projekt cielene podporuje zavádzanie nových pracovných miest koordinátorov participácie  do prostredia úradov samosprávnych krajov, ktorí za odbornej a metodickej podpory úradu budú nastavovať a optimalizovať interné postupy riadenia participatívnych procesov. Koordinátori sú odborne a metodicky riadený zo strany ÚSV ROS s využitím dodávateľa – českej organizácie Participation Factory. Zámerom je vybudovať na jednotlivých úradoch samosprávnych krajov participatívne jednotky, ktorých úlohou bude zabezpečovať prípravu a realizáciu participatívnych procesov a projektov a naštartovať efektívny dialóg vo vnútri úradov, ale aj s partnermi v území. Na základe zverejnenej výzvy sa do podaktivity 2 prihlásilo 5 samosprávnych krajov.

Úlohou projektu je zabezpečiť jednotné metodické kroky, ktoré smerujú k postupnému budovaniu kapacít v prostredí piatich samosprávnych krajov v prospech participatívnej tvorby verejných politík s cieľom zabezpečiť:

 • vybudovanie komunity praxe, zloženú zo všetkých koordinátorov participácie, ktorá buduje vlastnú poznatkovú prax s využitím inovatívnych formátov zdieľania skúseností, poskytujúcu podporu pre koordinátorov participácie v čase realizácie projektu,
 • diagnostiku a zanalyzovať kvalitu zabezpečenia a riadenia participácie – identifikovať slabé miesta interných procesov participatívnej tvorby verejných politík v rámci existujúcej aplikačnej praxe zapojených krajov, s cieľom zadefinovať opatrenia, ktoré reagujú na príčiny úspešnosti/neúspešnosti participácie s dôrazom na úskalia, ktoré prináša živá aplikačná prax zavádzania participatívnej tvorby verejných politík v úradoch samosprávnych krajov,
 • vypracovanie návrhu optimalizácie procesov riadenia participácie a existujúcej participatívnej praxe a nastavenia vnútroinštitucionálnej participácie s cieľom zvýšenia miery a spôsobov zapojenia verejnosti a vzájomných väzieb na hlavné procesy výkonu správy a poskytovania verejných služieb v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, dopravy, kultúry, životného prostredia a regionálneho rozvoja a iných,
 • spracovanie návrhu organizačného a kompetenčného modelu – agenda koordinátorov participácie: činnosti koordinátorov participácie musia byť podporené správnou organizačnou štruktúrou, mandátmi a príslušnými rolami a zodpovednosťami v previazaní na participatívnu tvorbu verejných politík, indikátorov výkonnosti koordinátorov participácie, zvýšenia miery zapojenia verejnosti a kvality participácie,
 • zavádzanie nového systému riadenia participatívnych procesov na jednotlivých úradoch VÚC s využitím kapacít koordinátorov participácie, na základe optimalizovaného procesného modelu zapájania verejnosti.
 • identifikáciu participatívnych zadaní a projektov v rozsahu minimálne troch participatívnych projektov tvorby verejných politík, prípadne participatívnych projektov,
 • realizáciu identifikovaných participatívnych procesov a implementácia optimalizovaného procesného modelu na vybraných pilotných participatívnych projektoch, v rámci ktorých koordinátori zavádzajú návrhy štandardizovaných postupov riadenia participácie do praxe úradu v spolupráci s vybranými oddelenia úradov samosprávnych krajov,
 • nastavenie procesov pre komunikáciu a dialóg s partnermi v území s využitím vhodných metód ich zapájania: nastavenie systému komunikácie s partnermi v území aj v previazaní na implementáciu Integrovaných územných stratégií – jednoznačne pomenovať úlohu koordinátorov participácie, legitimizovať ich rolu a mandát v procese riadenia a implementácie Integrovaných územných stratégií,
 • spracovanie záverečnej analýzy – Aká je prax participačnej tvorby verejných politík v prostredí regionálnej územnej samosprávy?

Ďalšie informácie

Publikované: 23. 1. 2023

Aktualizované: 28. 2. 2024