Dokumenty a publikácie

Publikácia Učiace sa regióny – katalóg príkladov dobrej praxe

Publikácia je výsledkom procesu, ktorý sumarizoval nadobudnuté skúsenosti koordinátorov participácie z prípravy, implementácie a vyhodnotenia participatívnych procesov, ktoré realizovali počas projektu. Je praktickou príručkou pre každého, kto je poverený prípravou a realizáciou participatívneho procesu, alebo podujatia. Syntetizuje nadobudnuté poznanie do odporúčaní a rád v previazaní na desať princípov kvalitného participatívneho procesu „Participatívne desatoro“, praktické tipy k jednotlivým fázam participatívneho procesu, checklisty od regionálnych koordinátorov participácie (napr. čo si pripraviť na participatívny workshop, ako  nastaviť časový harmonogram a pripraviť rozpočet participatívneho procesu, ako využiť vybrané metódy a formáty zapojenia verejnosti).  Publikácia súčasne predstavuje jednotlivých koordinátorov participácie a príbeh jednotlivých regionálnych tímov za kvalitnejšou participáciou v regióne, ako aj tých, ktorí za realizáciou programu Budovania kapacít pre participáciu na úrovni samosprávnych krajov stoja.

Aká je prax participatívnej tvorby verejných politík v prostredí regionálnej územnej samosprávy?

Jeden z kľúčových odborných výstupov, ktorý rozširuje aktuálne poznanie o participatívnej praxi na úrovni regionálnej územnej samosprávy je záverečná súhrnná analýza diagnostiky stavu a podmienok pre participáciu na úradoch zapojených VÚC. Cieľom diagnostiky bolo zozbierať informácie, ktoré pomôžu zmapovať existujúci stav a zabezpečiť podklady pre spracovanie procesných máp riadenia participatívnych procesov (dovnútra organizácie i navonok smerom k partnerom/aktérom v území). Zistenia boli tiež využité pre ukotvenie pozície koordinátorov participácie v organizačnej štruktúre úradu a na spracovanie návrhu optimalizácie riadenia participatívnych procesov na úrade samosprávneho kraja.

Knižná edícia participácie

Zaujímavé zistenia, nové skutočnosti a dôležité súvislosti z  oblasti participácie na Slovensku, ktoré sú spracované pútavým a prehľadným spôsobom, tak aby uspokojili nároky odbornej verejnosti, ale zároveň slúžili aj ako praktická navigácia v oblasti participácie v teréne slovenskej reality a ukazovali ďalšiu cestu, možnosti, príležitosti a prínosy zapájania verejnosti.

Youtube kanál participácia

Na tomto Youtube kanáli si môžete pozrieť inšpiratívne webináre, odborné diskusie a prednášky ako aj praktické príklady o participatívnych procesoch, e-nástrojoch “CIVIC TECH” a mnoho ďalších inšpiratívnych videí nie len z prostredia samosprávy ale aj z prostredia ústredných orgánov štátnej správy.

Konferencia S PARTI PO KRAJI

Svätomariánska púť II.

NEWSLETTER S PARTI PO KRAJI

Publikované: 29. 12. 2022

Aktualizované: 28. 2. 2024