Vytvorenie technického sekretariátu PSK

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Prešovský samosprávny kraj

Základné informácie o projekte

Názov projektu:Vytvorenie technického sekretariátu PSK
Prioritná os:Prioritná os 8: Technická pomoc – REACT-EÚ
Investičná priorita:Neuplatňuje sa v prípade projektov TP
Žiadateľ:Prešovský samosprávny kraj (PSK)
Termín realizácie:1.11.2020 – 31.12.2023
COV projektu:149 931,00 EUR
NFP:142 434,45 EUR

Popis projektu

Predmetom projektu je refundovanie nákladov spojených s výkonom činnosti Technického sekretariátu Rady partnerstva PSK ako jedného z kľúčových riadiacich štruktúr koordinujúcich procesy plánovania, implementácie a monitorovania nových úloh regionálnych partnerov v programovom období 2021 – 2027. Nové programové obdobie zvyšuje rozhodovacie právomoci samosprávy PSK pri rozhodovaní o alokáciách a využívaní fondov EÚ pri posilnení partnerskej spolupráce, a tým kladie zvýšené nároky na kvalitu ich riadiacich kapacít. Výkon činnosti Technického sekretariátu Rady partnerstva PSK má dopad na celé územie Prešovského kraja. 

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zriadenie a podpora výkonu Technického sekretariátu Rady partnerstva PSK pre efektívnu implementáciu opatrení Programu Slovensko 2021 – 2027, osobitne v oblasti tvorby, riadenia a implementácie projektov Integrovanej územnej stratégie PSK a v oblasti administrovania činnosti Rady partnerstva PSK.

Aktivity projektu

Na stiahnutie

Plagát

Plagát Vytvorenie technického sekretariátu PSK viac v PDF

Publikované: 18. 10. 2023

Aktualizované: 4. 12. 2023