Predseda PSK

Predseda Prešovského samosprávneho kraja

predseda Milan Majerský
Milan Majerský, predseda PSK

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda Prešovského samosprávneho kraja zvolený vo voľbách 29. októbra 20224. novembra 2017.

Funkcia a mandát

Podľa § 16§ 17 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch):

 1. predsedu volia obyvatelia samosprávneho kraja (§ 3ods. 1) v priamych voľbách. Spôsob voľby predsedu ustanovuje osobitný zákon.
 2. predseda skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie predsedu ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
 3. funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou:
  • poslanca zastupiteľstva,
  • člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom,
  • štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja,
  • zamestnanca samosprávneho kraja,
  • starostu obce alebo primátora mesta, alebo
  • podľa osobitného zákona
 4. funkcia predsedu je verejná funkcia a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zostáva zachovaný.
 5. mandát predsedu zaniká:
  • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  • vzdaním sa mandátu,
  • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  • skončením trvalého pobytu v obci na území samosprávneho kraja,
  • vyhlásením výsledku referenda, ktorým sa rozhodlo o odvolaní predsedu,
  • smrťou
 6. vzdanie sa mandátu predsedu musí sa urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením úradu. Vzdanie sa mandátu predsedu nemožno vziať späť.

Súvisiace odkazy

Kontakt

Načítavanie obsahu…

Zoznam aktivít

Dokumenty na stiahnutie

Publikované: 28. 10. 2020

Aktualizované: 7. 6. 2024