Sekretariát predsedu PSK

Činnosť sekretariátu

Činnosť kancelárie riadi riaditeľ Kancelárie predsedu PSK a v jeho neprítomnosti vedúci Sekretariátu predsedu PSK.

Popis činností sekretariátu:

 • Príprava podkladov a koordinácia procesu schvaľovania na Rade PSK.
 • Koordinácia prípravy materiálov na Zasadnutiach SK 8 a Zasadnutiach NRK.
 • Preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov pre chod kancelárie.
 • Evidencia a koordinácia návštev a podnetov od občanov k predsedovi PSK.
 • Organizovanie a realizácia týždenných programov predsedu PSK.
 • Vypracovávanie interných materiálov a nariadení predsedu PSK, vo vzťahu k úradu PSK a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti.
 • Výkon analytických činností a príprava podkladov pre rozhodovanie predsedu PSK.
 • Organizácia a koordinácia práce jednotlivých zložiek a útvarov s programom predsedu PSK.
 • Vybavovanie a evidencia korešpondencie kancelárie predsedu PSK.
 • Vedenie žiadaniek na prepravu a cestovných príkazov predsedu PSK, riaditeľa Kancelárie predsedu PSK a sekretariátu predsedu PSK.
 • Koordinácia pri schvaľovaní cestovných príkazov, žiadaniek na prepravu pre podpredsedov PSK, riaditeľa Ú PSK, hlavného kontrolóra Ú PSK, vedúceho odboru SO pre IROP a zamestnancov KP.
 • Zodpovednosť za sledovanie a čerpanie reprezentačného fondu predsedu PSK.
 • Starostlivosť o prostredie kancelárie predsedu PSK a sekretariátu predsedu PSK.
 • Spracovanie monitorovacích správ programového rozpočtu za Kanceláriu predsedu PSK.

Zamestnanci sekretariátu

Načítavanie obsahu…

Publikované: 7. 11. 2022

Aktualizované: 20. 9. 2023