Výzva pre región 2020 - archívna do 28.5.2020

Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020  „Výzva pre región“ 

V súlade s Čl. VII. Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja  (ďalej len „VZN č. 78/2019“) a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 392/2020 zo dňa 13.2.2020 Prešovský samosprávny kraj vyhlasuje „Výzvu pre región“ pre rok 2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK na rok 2020 v rámci nasledovných programov:

 • Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu​
 • Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a  národných kultúrnych pamiatok​
 • Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK​
 • Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti

Úplné znenie výzvy

Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu 

Cieľ programu

Realizácia projektov všeobecnej dopravnej infraštruktúry v súlade s Kostrovou sieťou cyklistických trás PSK (kapitálové výdavky).

 • Príprava projektových dokumentácií cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK.
 • Vytvorenie nových a modernizácia už existujúcich cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK.
 • Vytvorenie nových a modernizácia už existujúcich inteligentných „BikePoint“, cyklosčítače, a pod., v súlade s Kostrovou sieťou PSK..

Cieľové skupiny programu

obyvatelia a návštevníci Prešovského samosprávneho kraja

Dotácie

Celková suma na program:                                    1 mil. eur

Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   10 000,- eur

Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:  200 000,- eur

Miera spoluúčasti žiadateľa:                                  min. 30 % zo schválenej dotácie

​Termín realizácie podporenej činnosti 

 •                 01.01.2020 – 31.10.2022

 Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok

Cieľ programu

Príprava dokumentácie a realizácia projektov na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov zaradených do zoznamu pamiatok UNESCO, alebo do registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Prešovský samosprávny kraj v tomto programe bude podporovať financovanie činností v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré sú prístupné pre verejnosť a nespoplatnené, príp. za poplatok, ktorý pokrýva len zlomok skutočných nákladov a plní čisto sociálny a kultúrny účel nehospodárskej povahy.

Podprogramy

 • Podprogram 2.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  • Príprava, výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, stavebné úpravy kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov zaradených do zoznamu pamiatok UNESCO, alebo do registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Oprava a údržba kultúrnych pamiatok, pamätihodností, sakrálnych objektov zaradených do zoznamu pamiatok UNESCO, alebo do registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Dotácie

Celková suma na program:                                                              1 mil. eur

Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:

– pre podprogram 2.1:                                             20 000,- eur

– pre podprogram 2.2:                                             10 000,- eur

Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:

– pre podprogram 2.1:                                             200 000,- eur

– pre podprogram 2.2:                                             100 000,- eur

Miera spoluúčasti žiadateľa:                                  min. 50 % zo schválenej dotácie

Termín realizácie podporenej činnosti            

 • pre podprogram 2.1:                                             01.01.2020 – 31.10.2022
 • pre podprogram 2.2:                                             01.01.2020 – 31.10.2020

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Cieľ programu

Výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk v PSK a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru pre účely podpory amatérskeho športu a činnosti mládeže v oblasti športu (kapitálové výdavky).

Vytváranie podmienok pre podporu rozvoja športu na území Prešovského samosprávneho kraja, pre zmysluplné trávenie voľného času jeho obyvateľov zamerané hlavne na športové aktivity, na rozvoj talentov detí a mládeže kraja, tvorba podmienok pre súťaže, zdravého rozvoja osobnosti, socializácie, zlepšenie fyzickej a psychickej zdatnosti využívaním dostupných športových zariadení v mestách a obciach, a to prípravou podkladov, dokumentácie a realizácie projektov zameraných na dostavbu, rekonštrukciu, stavebných úprav a modernizáciu existujúcich športovísk v kraji a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru (kapitálové finančné prostriedky).

Pod pojmom športové zariadenie (športovisko) sa v zmysle § 22 zákona č. 103/2015 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie telovýchovno-športové zariadenie, ktorým je krytý alebo otvorený objekt určený na telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej kultúry.

Prešovský samosprávny kraj v tomto programe bude podporovať primárne nehospodársku  činnosť, resp. nehospodársku činnosť s doplnkovým hospodárskym využitím, pričom hospodárske využitie je čisto sprievodnou činnosťou, jeho rozsah nepresahuje 20% celkovej ročnej kapacity. Využitie na hospodárske účely bude pravidelne sledované na ročnej báze a poskytnutá dotácia bude spätne vymáhaná v prípade, že hospodárske využitie prekročí 20% celkovej ročnej kapacity.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Dotácia

Celková suma na program:                                        1 mil. eur

Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:       20 000,- eur

Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:      200 000,- eur

Miera spoluúčasti žiadateľa:                                      min. 50 % z celkového rozpočtu projektu

Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti

Cieľ programu

Realizácia projektov na skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb území PSK.

Realizácia projektov je zameraná na skvalitnenie paliatívnej zdravotnej starostlivosti o terminálne chorých a zomierajúcich, so zachovaním etiky života a ich práva, potreby a rešpektovanie dôstojnosti v existujúcich hospicoch a mobilných hospicoch.

Podprogramy

 • Podprogram 4.1 – kapitálové (investičné) výdavky
  • Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby a paliatívnu zdravotnú starostlivosť v hospicoch a mobilných hospicoch, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 4.2 – bežné (neinvestičné) výdavky
  • Oprava, údržba a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby a paliatívnu zdravotnú starostlivosť v hospicoch a mobilných hospicoch, nákup technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu u neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby a hospicov, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Cieľové skupiny programu

Široká verejnosť

Dotácia

Celková suma na program:                                    200 000.- eur

Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:    10 000,- eur

Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   20 000,- eur

Miera spoluúčasti žiadateľa:                                  min. 50 % zo schválenej dotácie

Termín realizácie podporenej činnosti:               

 • pre podprogram 4.1:                                             01.01.2020 – 31.10.2022
 • pre podprogram 4.2:                                             01.01.2020 – 31.10.2020

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie

Program 1, Program 2, Program 3

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program1, Program 2 a Program 3 sú s prihliadnutím na  čl. II bod 1 VZN č. 78/2019:

 • obce a mestá, ktoré sa nachádzajú na území PSK,
 • registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia a právnické osoby, ktoré sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK, a ktorých  PSK nie je zakladateľom,
 • fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sídlia na území PSK alebo vykonávajú služby na území PSK. 

Program 4

Oprávnení žiadatelia dotácie pre Program 4:

 • Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Prešovského samosprávneho kraja, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území Prešovského samosprávneho kraja alebo poskytujú služby obyvateľom Prešovského samosprávneho kraja a:
  • poskytujú pobytovú formu sociálnej služby v zariadeniach domovov sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného bývania a rehabilitačných stredísk, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre rok 2019, alebo
  • majú povolenie na poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v hospici alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti v mobilnom hospici podľa zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.

Dátum uzávierky výzvy

Termín na predloženie žiadosti: do 31.03.2020 

Poskytovanie informácií o tejto výzve

e-mail: dotacie@vucpo.sk

Kontaktné osoby:

 • Ing. Juraj Panov, tel. číslo: 051/7081 537
 • PhDr. Zuzana Salokyová, tel. číslo: 051/7081 538
 • Ing. Lucia Luptáková, tel. číslo: 051/7081 522
 • Imrich Krajňák, tel. číslo: 051/7081 527
 • Mgr. Helena Ragulská, tel. číslo: 051/7081 508
 • Mgr. Beáta Majorošová, tel. číslo: 051/7081 506
 • Gabriela Majerčáková tel. číslo: 051/7081 504
 • Mgr. Viktória Pasečiaková, tel. číslo: 051/7081 625

Podmienky výzvy

Podrobné podmienky výzvy sú zverejnené v úplnom znení výzvy pre dané programy.

 • Celková suma alokácie určená pre výzvu: 3 200 000,- eur
 • Termín predloženia žiadosti: do 31.03.2020
 • Spôsob financovania:  systém refundácie 
 • Termín schválenia dotácie: jún 2020

Podklady na stiahnutie

Predkladanie a doručovanie žiadostí o dotáciu

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať (v jednom vyhotovení):

 • elektronicky podľa zákona o e-Governmente, a to použitím elektronických služieb PSK,
 • do podateľne úradu PSK,
 • alebo poštou na adresu: Úrad Prešovského samosprávneho kraja
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 31.3.2020.

Na obálku je potrebné uviesť:

 • Výzva pre región 2020 – Program 1
 • Výzva pre región 2020 – Program 2
 • Výzva pre región 2020 – Program 3
 • Výzva pre región 2020 – Program 4

Publikované: 11. 5. 2023

Aktualizované: 26. 5. 2023