VZN PSK č. 94/2022

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 94/2022

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 94/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12.02.2013, VZN PSK č. 45/2015 zo dňa 10.02.2015 a VZN PSK č. 76/2019 zo dňa 26.08.2019

VZN PSK č. 94/2022 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 9. mája 2022 na svojom  37. zasadnutí uznesením č. 965/2022.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023