Neplatné VZN PSK - archív

Archív neplatných všeobecne záväzných nariadení vydaných PSK

V tomto archíve sú uvedené Všeobecne záväzné nariadenia PSK, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli uverejnené na webovej stránke.

VZN č. 66/2018,

ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov (zrušené VZN č. 69/2019)

VZN č. 37/2014,

ktorým sa mení VZN PSK č. 35/2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015

VZN č. 35/2013,

ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015ä

VZN č. 31/2013,

ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole –  Neplatí, zrušené nahradené VZN č. 99/2023 

VZN č. 27/2012,

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole –  Neplatí, zrušené nahradené VZN č. 99/2023 

VZN č. 25/2011,

ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel a určujú sa sadzby dane z motorových vozidiel na území Prešovského samosprávneho kraja – Neplatí, zrušené z dôvodu zmeny komptencií PSK a vyberania dane štátom od 1. 1. 2015

VZN č. 15/2008,

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 14/2008,

o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu – Neplatí, zrušené nahradené VZN č. 70/2019 – od 8.4.2019

VZN č. 16/2009,

o výške úhrady za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti – zrušené. Na základe rozhodnutia Krajského súdu v Prešove VZN č. 16/2009 stráca účinnosť ku dňu 9. 1. 2013. 

V zmysle §8a Zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov PSk zverejňuje

VZN č. 12/2007,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných VZN PSK č. 7/2005 –  neplatí, nahradené VZN č. 15/2008 (PDF 68 kB)

VZN č. 11/2006,

o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované na území PSK – neplatí, nahradené VZN č. 21/2010 (PDF 68 kB)

VZN č. 10/2006,

o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované na území PSK – neplatí, nahradené VZN č. 11/2006 (PDF 93 kB)

VZN č. 9/2006,

o podmienkach registrácie subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc a o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 8/2005,

ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel a určujú sa sadzby dane z motorových vozidiel na území Prešovského samosprávneho kraja . Sadzby uvedené vo VZN platia na nasledujúce roky až do zverejnenia zmeny, alebo vydania nového VZN.

VZN č. 7/2005,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 6/2004,

o zavedení dane z motorových vozidiel na území Prešovského samosprávneho kraja

VZN č. 5/2004,

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (v úplnom znení)

VZN č. 3/2003,

o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb zriadených PSK a za opatrovateľskú a prepravnú službu poskytovanú na území PSK (úplné znenie)

VZN č. 2/2003,

o podmienkach registrácie subjektov, ktoré poskytujú sociálnu pomoc a o poskytovaní príspevku pre tieto subjekty na území Prešovkého samosprávneho kraja

VZN č. 1/2002,

o používaní a ochrane symbolov Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 30. 9. 2022

Aktualizované: 5. 12. 2023