Majetkové priznania

Majetkové priznania predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK

Predseda PSK a poslanci Zastupiteľstva PSK sú podľa čl. 7 ods. 5  ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len ústavný zákon) povinní podať oznámenia o majetkovom priznaní.

V zmysle čl. 7 ods. 7  ústavného zákona je PSK povinný poskytnúť informácie o oznámeniach majetkových priznaní predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Vzory tlačív podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Majetkové priznania predsedu a poslancov podľa rokov

Publikované: 28. 10. 2022

Aktualizované: 3. 7. 2024