Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PaedDr. Miroslav Benko, MBA
Podpredseda: JUDr. Pavel Hagyari, MBA
Sekretár:
Členovia – poslanci: PhDr. Michal Babin
  Pavel Hudáček
  Ing. Martin Fecko
  PhDr. Ján Vook, MBA
  Ing. Ondrej Mudry
Členovia – neposlanci: Ing. Jaroslav Hamrák
  Ing. Ján Turčan
  Róbert Mačej
  Ján Fenčák 
  Marián Beňa 
  Michal Svičin 

 

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.

Najbližšie zasadnutie:

Termín zasadnutia: 20.03.2014 o 13:00 hod.

Miesto konania: na úrade Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2, Prešov (v malej zasadacej miestnosti na 2. poschodí)

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
  3. Informácia o stave obstarávania Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
  4. Informácia o stave obstarávania doplnku a zmeny Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja pre územie bývalého Vojenského obvodu Javorina
  5. Návrh harmonogramu zasadnutí komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia na rok 2014
  6. Vyhodnotenie plnenia uznesení z roku 2013
  7. Rôzne
  8. Záver

 

Pavel Hudaček
predseda Komisie ÚPaŽP pri Zastupiteľstve PSK

Ing. František Barnáš
sekretár komisie

Publikované: 8. 2. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023