Aktuálne ponuky

 

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne ponuky prevodov prebytočného majetku.  (Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.)


Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor …
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Majetok samosprávneho kraja tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových práv a záväzkov. Hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Hnuteľný a nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné odpredať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

 

Aktuálne ponuky 

 

Staršie ponuky nájdete v archíve

 

 

Publikované: 3. 2. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023