Prevody prebytočného majetku

Prevody prebytočného majetku – určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne ponuky prevodov prebytočného majetku.

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na webovom sídle PSK. 
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Zasielanie žiadostí

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor …
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Zásady hospodárenia s majetkom PSK

Majetok samosprávneho kraja tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových práv a záväzkov. Hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Hnuteľný a nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné odpredať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 652/2021 dňa 15.02.2021 a sú účinné od 19.2.2021.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK na stiahnutie

formát PDF Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK účinné od 19.2.2021 (PDF, 250 kB)

formát PDF  Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK (PDF, 69 kB) 

Aktuálne ponuky

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne ponuky prevodov prebytočného majetku.  (Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve). 

Publikované: 3. 2. 2022

Aktualizované: 6. 11. 2023