Úlohy odboru SO pre IROP PSK

Právomoci a povinnosti SO pre IROP Prešovského samosprávneho kraja sú stanovené v zmluve o vykonávaní časti úloh RO pre IROP sprostredkovateľským orgánom pre IROP a sú premietnuté do postupov uvedených v Internom manuáli procedúr sprostredkovateľského orgánu pre IROP PSK.

V zmysle uvedenej zmluvy je SO pre IROP – Prešovského samosprávneho kraja zodpovedné najmä za

  • prípravu a aktualizáciu Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja (RIÚS PK),
  • prípravu príslušných častí riadiacej dokumentácie RIÚS PK, posudzovanie projektových zámerov RIÚS
  • implementáciu projektov RIÚS vrátane projektov IÚSMO.

Úlohy a kompetencie pracovných pozícií oddelenia

Činnosť a úlohy oddelení odboru SO pre IROP PSK:

Podrobný prehľad činností a úloh jednotlivých pracovných pozícií v rámci odboru SO pre IROP PSK:

Publikované: 9. 10. 2020

Aktualizované: 20. 9. 2023