Odbor SO pre IROP PSK

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prešovského samosprávneho kraja

vedúci odboru SO pre IROP PSK Ing. Štefan Pavlík
Vedúci odboru:Mgr. Štefan Pavlík
Telefón:051/ 70 81 152
E-mail:irop@psk.sk
Adresa:Odbor SO pre IROP
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov


Oddelenia SO pre IROP PSK

Prešovský samosprávny kraj predstavujúci územnú jednotku NUTS 3 vykonáva v programovom období 2014-2020 na základe Uznesenia vlády SR č. 232/2014 zo dňa 14. mája 2014 , v súlade s § 8 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF úlohy Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

V zmysle uvedenej zmluvy je SO pre IROP – Prešovského samosprávneho kraja zodpovedné najmä za prípravu a aktualizáciu RIÚS, prípravu príslušných častí riadiacej dokumentácie RIÚS, posudzovanie projektových zámerov RIÚS a implementáciu projektov RIÚS vrátane projektov IÚSMO.

SO pre IROP je samostatná organizačná zložka v zodpovednosti predsedu Prešovského samosprávneho kraja. 

IROP (Integrovaný regionálny operačný program) 2014 – 2020

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014.

Dokumenty na stiahnutie

Publikované: 19. 1. 2023

Aktualizované: 19. 2. 2024