Kompetencie pracovných pozícií

Kompetencie pozícií v rámci odboru SO pre IROP

Kompetencie pre dané pozície v rámci oddelení odboru SO pre IROP:

Vedúci Odboru SO pre IROP

V spolupráci s RO na úrovni SO zodpovedá v súlade s platnou zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom za

 • zabezpečenie a koordináciu činnosti v nasledovných oblastiach:
  • programovania,
  • monitorovania a hodnotenia,
  • implementácie projektov,
  • auditov, kontroly a certifikačného overovania,
  • informovania a komunikácie,
  • iných prierezových oblastí
 • zabezpečenie dokumentácie a podkladov, ktoré sa týkajú postupov SO v zmysle požiadaviek RO a vyplývajú z potrieb implementácie špecifických cieľov
 • prípravu zmluvy PSK a RO pre IROP – zabezpečenie stanovísk k navrhovanej zmene zmluvy a k opravám v zmluve
 • koordináciu a schvaľovanie vzdelávania podriadených zamestnancov
 • koordináciu a kontrolu zadávania, zberu, evidencie a aktualizácie údajov v ITMS 2014+
 • návrh odborných hodnotiteľov v súlade s platným IMP
 • prijatie opatrení na predchádzanie vzniku konfliktu záujmov v zmysle zákona o príspevku z EŠIF
 • prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole výkonu úloh SO pre IROP
 • uchovávanie všetkých dokumentov týkajúcich sa výkonu delegovaných právomocí v súlade s platným zákonom o archívoch a registratúrach
 • dodržiavanie lehôt na vykonanie jednotlivých úloh písomne stanovených RO, alebo vyplývajúcich z právnych dokumentov IROP predseda PSK štatutárny zástupca SO pre IROP
 • plnenie ďalších povinností vyplývajúcich z čl. 5 Zmluvy o vykonávaní časti úloh
 • zabezpečenie odbornej agendy odboru spojenej so sprístupňovaním informácií v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. v platnom znení

Oddelenia implementácie projektov

Projektový manažér 1(PM1)

ZODPOVEDÁ za: 

 • riadenie a koordináciu činností OIP v zmysle IMP SO pre IROP
 • zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácia údajov v informačných systémoch RO, PSK a ITMS 2014+ za zverený úsek
 • zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa projektov z písomnej a mailovej registratúry do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov WeM
 • vytváranie evidencií súvisiacich s implementáciou projektov
 • spracovanie informácií o podaných podnetoch na preverenie podozrení z porušení právnych dokumentov pre IROP, trestných oznámení alebo konaniach orgánov činných v trestnom konaní

V súlade s lehotami a procesmi popísanými v IMP SO pre IROP a usmerneniami CKO vykonáva:

 • formálnu, vecnú a administratívnu kontrolu dodržiavania pravidiel SR a EÚ pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, pri ktorých kontrole musia byť zohľadnené princípy a postupy stanovené zákonom o verejnom obstarávaní a postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa ZVO nevzťahuje
 • kontrolu vecného súladu predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP a účinnou zmluvou o NFP a to ako súčasť kontroly VO, kontroly obstarávania alebo ako súčasť kontroly ŽoP (okrem výnimky „Kontrola VO v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP“).
 • dodatkov zmlúv súvisiacich s predmetom VO

SPOLUPRACUJE s:

 • ORK pri spracovaní dokumentácií súvisiacich s Výzvou na predkladanie PZ, posudzovaním a hodnotením PZ, vytváraní evidencií súvisiacich s implementáciou IROP
 • PM, dlžníkom a subjektmi zapojenými do riešenia nezrovnalostí
 • RO, orgánmi a subjektmi v oblasti VO v zmysle platných dohôd a platného Systému riadenia EŠIF
 • MTP/KACO pri vytváraní evidencií súvisiacich s implementáciou projektov
 • orgánmi činnými v trestnom konaní pri podozrení z protiprávneho konania

Projektový manažér 2 (PM2)

ZODPOVEDÁ za:

 • zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácia údajov v informačných systémoch RO, PSK a ITMS 2014+
 • zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa nezrovnalostí z písomnej a mailovej registratúry do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov WeM

V súlade s lehotami a procesmi popísanými v IMP SO pre IROP zodpovedá za:

 • príjem, registráciu a administratívne overenie projektových zámerov
 • spoluprácu s predkladateľom PZ – výzva na doplnenie, vysvetlenie PZ, informácie pre predkladateľa PZ § vypracovávanie príslušných KZ až po postúpenie projektového zámeru na hodnotenie
 • príjem a registráciu zmluvy o poskytnutí NFP, dodatku ku zmluve o poskytnutí NFP v povinných registratúrnych systémoch PSK
 • vykonávanie formálnej a vecnej kontroly projektov (žiadostí o platbu) a kontroly na mieste projektov v súlade s platnou legislatívou
 • administráciu zmenových konaní schválených projektov podľa právnych dokumentov IROP
 • monitorovanie projektov a ich udržateľnosti v zmysle právnych dokumentov IROP, vrátane kontroly monitorovacích správ, informácií a údajov o realizácii projektov

SPOLUPRACUJE:

 • s MTP/KACO pri vytváraní evidencií súvisiacich s implementáciou projektov
 • pri spracovaní informácií o podaných podnetoch na preverenie podozrení z porušení právnych dokumentov pre IROP, trestných oznámení alebo konaniach orgánov činných v trestnom konaní s oprávnenými osobami

Projektový manažér 3 (PM3)

ZODPOVEDÁ za:

 • zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácia údajov v informačných systémoch RO, PSK a ITMS 2014+
 • zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa projektov z písomnej a mailovej registratúry do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov WeM

V súlade s lehotami a procesmi popísanými v IMP SO pre IROP zodpovedá za:

 • riešenie nezrovnalostí zistených SO pre IROP a ďalšími subjektami SR a EÚ zapojenými do riadenia kontroly štrukturálnych fondov a to najmä na základe: vykonaných kontrol, auditu, činnosti OLAF, doručeného právoplatného uznesenia o začatí trestného stíhania, certifikačného overovania a kontroly vykonanej PJ, informácií od prijímateľa, partnera, resp. tretieho subjektu
 • vedenie evidencií zistených nezrovnalostí v zmysle požiadaviek RO a CKO
 • vypracovanie, zaevidovanie a predloženie správy o zistenej nezrovnalosti
 • monitorovanie vývoja nezrovnalostí, zaznamenávanie zmeny stavu i v ITMS2014+ a aktualizovanie SoZN v rámci administratívneho stavu
 • vykonávanie úkonov v oblasti finančných vzťahov pri vrátení NFP a prípravy podkladov pre RO v rámci vykonávania úkonov smerujúcich k vysporiadaniu vzťahov
 • navrhovanie účinných nápravných opatrení na odstránenie vzniknutej nezrovnalosti a predchádzanie vzniku ďalších nezrovnalostí, resp. rozšírenie prešetrenia nezrovnalosti na úrovni SO pre IROP na všetky operácie/projekty/výdavky, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené a bezodkladné prijatie účinných nápravných opatrení v uplatňovaných postupoch systémom riadenia a kontroly

SPOLUPRACUJE s:

 • MTP/KACO pri vytváraní evidencií súvisiacich s implementáciou projektov
 • PM, dlžníkom a subjektami zapojenými do riešenia nezrovnalostí
 • RO, orgánmi a subjektami v oblasti VO v zmysle platných dohôd a platného Systému riadenia EŠIF
 • orgánmi činnými v trestnom konaní pri podozrení z protiprávneho konania

Manažér kontroly verejného obstarávania (MKVO)

ZODPOVEDÁ za:

 • zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácia údajov v informačných systémoch RO, PSK a ITMS 2014+
 • zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa projektov z písomnej a mailovej registratúry do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov WeM v súlade s lehotami a procesmi popísanými v IMP SO pre IROP a usmerneniami CKO
 • vykonávanie formálnej vecnej a administratívnej kontroly dodržiavania pravidiel SR a EÚ pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, pri ktorých kontrole musia byť zohľadnené princípy a postupy stanovené zákonom o verejnom obstarávaní a postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa ZVO nevzťahuje
 • kontrolu vecného súladu predmetu obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a iných údajov so schválenou ŽoNFP a účinnou zmluvou o NFP a to ako súčasť kontroly VO, kontroly obstarávania alebo ako súčasť kontroly ŽoP (okrem výnimky „Kontrola VO v rámci schvaľovacieho procesu ŽoNFP“).
 • kontrolu dodatkov zmlúv súvisiacich s predmetom VO

SPOLUPRACUJE s:

 • MTP/KACO pri vytváraní evidencií súvisiacich s implementáciou projektov
 • RO, orgánmi a subjektami v oblasti VO v zmysle platných dohôd a platného Systému riadenia EŠIF · s orgánmi činnými v trestnom konaní pri podozrení z protiprávneho konania
 • prijímateľom NFP pri spracovaní podkladov pre VO a procese VO do jeho ukončenia

Oddelenie riadenia a koordinácie

Manažér Programovania/ Manažér pre metodiku (MP/MM) (vedúci oddelenia)

ZODPOVEDÁ za: 

 • riadenie a koordináciu činností ORK v zmysle IMP SO pre IROP
 • zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizáciu údajov v informačných systémoch RO, PSK a ITMS 2014+ za zverený úsek
 • zabezpečenie evidencie, písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa projektov z písomnej a emailovej registratúry do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov WeM
 • zabezpečenie prípravy a aktualizácie relevantných častí opisu systému riadenia a kontroly v častiach týkajúcich sa RIÚS
 • zabezpečenie dostatočnej auditnej stopy a uchovanie všetkých dokumentov súvisiacich s implementáciou IROP minimálne do lehoty určenej IMP
 • vypracovanie, aktualizáciu a schvaľovanie zmien IMP SO pre IROP, ktoré sú popísané v časti 2.2 a 2.3 IMP SO pre IROP, ako aj jeho distribúcie
 • vypracovanie harmonogramu výziev SO pre IROP a následne zaslanie na schválenie RO pre IROP; zapracovanie návrhu úprav a aktualizáciu návrhu harmonogramu výziev
 • poskytovanie informácií v oblasti štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis získaných na úrovni implementácie projektov v rámci RIÚS podľa požiadaviek a pokynov RO pre IROP
 • určenie podmienok predkladania PZ a definovanie rozsahu povinných príloh na úrovni SO pre IROP
 • za vypracovanie, zverejnenie a aktualizáciu Príručky pre žiadateľa na úrovni SO pre IROP
 • vypracovanie podkladov pre realizáciu a financovanie projektov technickej pomoci SO pre IROP PSK a koordináciu agendy s tým súvisiacej
 • za prípravu plánu vzdelávacích aktivít za zverený úsek

SPOLUPRACUJE s:

 • RO pre IROP, orgánmi a ďalšími subjektami v zmysle platného Systému riadenia EŠIF pri príprave a aktualizácii opisu systému riadenia a kontroly RO pre IROP, RIÚS
 • RO pre IROP na príprave IMP, jeho aktualizáciách, či zmenách v súlade s upravenými postupmi
 • RO pre IROP na tvorbe a aktualizácii relevantných častí riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov prostredníctvom pripomienkovania, či prípravy dokumentov
 • pri riešení otázok štátnej pomoci/pomoci de minimis a ich koordinácii na SO pre IROP a poskytuje súčinnosť MF SR, RO pre IROP resp. ďalším relevantným partnerom pri zabezpečovaní pravidiel štátnej pomoci v súlade s príslušnou legislatívou EÚ a SR
 • RO pre IROP pri definovaní merateľných ukazovateľov v zmysle metodického pokynu k číselníku merateľných ukazovateľov; pri príprave návrhov na doplnenie/ zmenu/ zneplatnenie merateľných ukazovateľov projektov

Manažér technickej pomoci/Koordinátor auditov a certifikačných overovaní MTP/KACO

ZODPOVEDÁ za:

 • zadávanie, zber, evidenciu, poskytovanie a aktualizáciu údajov v informačných systémoch RO, PSK a ITMS 2014+ týkajúcich sa technickej pomoci
 • zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa technickej pomoci z písomnej a emailovej registratúry do centrálnej registratúry a systému koordinácie a riadenia projektov WeM
 • evidenciu údajov o vzdelávaní zamestnancov odboru v elektronickej podobe a sledovanie plnenia plánu vzdelávania
 • vypracovanie a predkladanie stanovísk/pripomienok v rámci príslušných špecifických cieľov k zisteniam a odporúčaniam identifikovaných všetkými kontrolami a auditmi, návrhov opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, odpočtov plnenia opatrení kontrolnému/auditnému orgánu a na vedomie RO, ak SO pre IROP vystupuje ako samostatne auditovaný / kontrolovaný subjekt
 • predkladanie správ o výsledku všetkých auditov, správ o výsledku vnútorného auditu a následnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole, protokolov kontrol NKÚ, odpočtov plnenia opatrení, predkladanie rozhodnutí a aktov vydaných ÚVO, PMÚ a správ z vyšetrovania OLAF
 • vytvorenie a aktualizáciu katalógu rizík s priradením kontrolných mechanizmov, zodpovednosti a návrhov opatrení a lehôt s cieľom predchádzania, eliminácie, resp. minimalizácie dopadov rizík
 • spracovanie projektov technickej pomoci za SO pre IROP, prípravu podkladov pre realizáciu a financovanie projektov technickej pomoci SO pre IROP
 • dôkladné a kritické prehodnotenie všetkých súvisiacich systémov vnútornej kontroly, u ktorých existuje možnosť, že vystavili SO pre IROP potenciálnemu alebo preukázanému podvodu
 • zabezpečenie plnenia úloh a fungovanie mechanizmov oznamovania podvodov príslušným orgánom

SPOLUPRACUJE s:

 • RO pre IROP, orgánmi a subjektami v oblasti VO v zmysle platných dohôd a platného Systému riadenia EŠIF
 • orgánmi činnými v trestnom konaní pri podozrení z protiprávneho konania

Manažér ITMS/ manažér informovania a komunikácie (MITMS/MIaK)

Zodpovedá za:

 • zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizáciu údajov v informačných systémoch RO, PSK a NČ ITMS 2014+
 • zverejňovanie dokumentov a informácií súvisiacich s výzvou na predkladanie projektových zámerov na webovom portáli PSK a v ITMS 2014+ v súlade s platným IMP SO pre IROP (výzva, metodika, hodnotiace kritériá, príručka pre predkladateľov PZ, harmonogram výziev a pod.)
 • informovanie a komunikáciu SO pre IROP s pracovnou skupinou pre informovanie a komunikáciu RO pre IROP, poskytovanie informácií na prípravu periodika „Eurokompas“ RO pre IROP, resp. iných publikácií súvisiacich s realizáciou pomoci IROP
 • spoluprácu pri príprave ročných komunikačných plánov, príprave komunikačnej stratégie za IROP na úrovni odboru
 • zabezpečenie evidencie písomnej a emailovej korešpondencie alebo prenosu údajov týkajúcich sa pridelenej agendy

Spolupracuje s:

 • koordinátorom auditov a certifikačných overení v rámci webového sídla
 • pri zriadení (ešte pred realizáciou prvého vyzvania z IROP) komunikačného formulára, ktorý žiadateľom, prijímateľom, zamestnancom SO pre IROP a širšej verejnosti umožní hlásiť podozrenia na podvodné resp. korupčné správanie v súvislosti s implementáciou projektov IROP („whistle-blow“);
 • RO pre IROP pri vybavovaní žiadostí na opravu nedostatkov, alebo o prístup do zabezpečenej privátnej sieťovej infraštruktúry a do neverejnej časti ITMS 2014+ pre relevantných zamestnancov, ktoré predkladá na kontrolu prevádzkovateľovi ITMS 2014+
 • RO pre IROP na tvorbe a aktualizácii relevantných častí riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov prostredníctvom pripomienkovania, či prípravy
 • RO pre IROP na príprave ročných komunikačných plánov, komunikačnej stratégie za IROP
 • RO pre IROP a jednotlivými manažérmi SO pre IROP pri riešení medializovaných podnetov pre RIÚS a projektov na úrovni SO pre IROP

Publikované: 9. 10. 2020

Aktualizované: 20. 9. 2023