Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra odboru SO pre IROP

SO pre IROP je samostatná organizačná zložka, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

V nadväznosti na implementáciu Integrovaného regionálneho operačného programového programu na programové obdobie 2014-2020 bol Uznesením vlády SR č. 232/2014 Prešovský samosprávny kraj určený ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP). Odbor SO pre IROP kompetenčne spadá pod predsedu PSK a má dve samostatné oddelenia:

Schéma organizačnej štruktúry odboru SO pre IROP

SO pre IROP je samostatná organizačná zložka v zodpovednosti predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

Organizačná štruktúra odboru SO pre IROP - bližší popis v texte nižšie
Organizačná štruktúra SO pre IROP

Popis k schéme organizačnej štruktúry odboru SO pre IROP

 1. Predseda Prešovského samosprávneho kraja ako štatutárny zástupca SO pre IROP – riadi činnosť odboru SO
 2. Štatutárny orgán RO pre IROP  menuje predsedu Rady partnerstva. Činnosti a úlohy späté so sekretariátom Rady Partnerstva vykonáva zamestnanec oddelenia riadenia a koordinácie – manažér pre informovanie a komunikáciu (MIK).
 3. Odbor SO pre IROPvedúci odboru sa zodpovedá predsedovi PSK
 4. Vedúci odboru priamo riadi činnosť dvoch oddelení (rovnocenné postavenie v štruktúre): 
  • Oddelenie implemetácie projektov (OIP)
  • Oddelenie riadenia a koordinácie (ORK)
 5. Oddelenie implementácie projektov (OIP) – zahŕňa tieto pracovné pozície a následovné členenie:
  • vedúci oddelenia, manažér posudzovania projektov/projektových zámerov (MPP/PZ) 
  • projektový manažér (PM)  
  • manažér kontroly verejného obstarávania (MKVO)
 6.  Oddelenie riadenia a koordinácie – plní aj úlohu sekretariátu riadenia projektov
  • vedúci oddelenia, manažér pre metodiku (MM)
  • manažér informovania a komunikácie (MIK)
  • manažér technickej pomoci (MTP) SO pre IROP je samostatná organizačná zložka, ktorá je súčasťou

Publikované: 9. 10. 2020

Aktualizované: 12. 2. 2024