Rada Partnerstva pre RIUS PSK

Partnerstvo pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu

Partnerstvo pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Prešovského kraja na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Partnerstvo“) vzniklo za účelom prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia RIÚS PSK  2014 – 2020 (Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja).

Partnerstvo sa ustanovuje na základe článku 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. Decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. Januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 schválenej Európskou komisiou dňa 20. Júna 2014 a na základe zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch.

Partnerstvo predstavuje regionálnu platformu územnej spolupráce sociálno-ekonomických partnerov na príprave, realizácii, monitorovaní a hodnotení RIÚS. Partnerstvo tvoria reprezentatívne orgány verejnej správy, hospodárski a sociálni partneri a subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť na národnej alebo regionálnej alebo miestnej úrovni, vrátane partnerov činných v oblasti ochrany životného prostredia a komunitných a dobrovoľníckych organizácií, ktoré pôsobia na území kraja.

Rada Partnerstva

Rada Partnerstva predstavuje zoskupenie kľúčových sociálno-ekonomických partnerov, na úrovni kraja a vo veciach udržateľného mestského rozvoja na úrovni mestskej funkčnej oblasti mesta, za účelom spoločne prijímať rozhodnutia vo vzťahu k RIÚS obsahujúcej aj stratégiu UMR.

Členovia rady

Zasadnutia Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020

  • 1. zasadnutie (10.11.2015) – zápisnica – PDF (39 kB)

 

 

Publikované: 9. 10. 2020

Aktualizované: 27. 1. 2023