Integrovaný regionálny operačný program

IROP – Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014.

Hlavným cieľom operačného programu je prispieť k podpore kvality života a zabezpečeniu trvalo udržateľného poskytovania verejných služieb naprieč celou krajinou. To bude prínosom pre vyvážený a udržateľný regionálny rozvoj, ako aj hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť slovenských regiónov, miest a obcí.

Celková alokácia Integrovaného regionálneho operačného programu za zdroje EÚ predstavuje 1 754 490 415 EUR.

Všeobecné informácie o programe IROP

RIUS PSK 2014 – 2020

Dokumenty IROP

Publikované: 5. 8. 2021

Aktualizované: 20. 9. 2023