Neprítomnosť lekára

Dočasná neprítomnosť lekára na ambulancii

V zmysle § 79 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách má poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti stanovenú povinnosť

  • zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti
  • a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie
  • a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju.

Nahlasovanie dočasnej neprítomnosti lekára

Možnosť pre nahlásenie dočasnej neprítomnosti využiť Register zdravotníctva

Oznámenie o dočasnej neprítomnosti na ambulancii je potrebné riadne vyplniť odoslať na Prešovský samosprávny kraj podľa možnosti čo najskôr pred začiatkom dočasnej neprítomnosti, najneskôr však 1 deň pred začiatkom dočasnej neprítomnosti! Oznámenia je momentálne možné zasielať elektronicky mailom alebo poštou (či doriučiť osobne) na Úrad PSk, Odbor zdravotníctva.

Oznámenie o neprítomnosti

Pokuta

Podľa § 82 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti môže Prešovský samosprávny kraj uložiť poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti  pokutu až do výšky 3 319 eur.

Publikované: 9. 9. 2021

Aktualizované: 11. 5. 2023