Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014

Nórsky finančný mechanizmus 2009 – 2014

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie.

Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:

  1. Prispôsobenie sa zmene klímy
  2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  4. Zelené inovácie v priemysle
  5. Domáce a rodovo podmienené násilie
  6. Cezhraničná spolupráca
  7. Štipendijný program
  8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  9. Fond pre mimovládne organizácie

Oznámenie

Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva schválilo predĺženie obdobia oprávnenosti výdavkov pre projekty vybraté v rámci programu SK08 Cezhraničná spolupráca do 30. apríla 2017 v súlade s Nariadením o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014 článok 7.14.4. 

Zmluvy

V súlade s Príručkou pre prijímateľa a projektového partnera (PDF, 758 kB) , časť 7.1.4 Dodatky k zmluvám uzavreté na základe výsledku verejného obstarávania a ich kontrola, ak prijímateľ alebo partner nie sú povinný zverejniť uzavretú zmluvu s víťazným uchádzačom, tak správca programu zmluvu zverejní na svojom webovom sídle.

Súvisiace odkazy

Publikované: 21. 8. 2018

Aktualizované: 29. 5. 2024