Legislatívny rámec

Popis činností a kompetencií 

Zákon č. 416/2001

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky:

Zákon č. 302/2001

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch):

Zákon č. 91/2010

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu:

Zákon č. 50/1976

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii – originálne kompetencie:

Zákon č. 2/2005

Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov – prenesený výkon štátnej správy:

Zákon č. 3/2010

Zákon č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie – ktorým je daná povinnosť PSK:

Zákon č. 539/2008

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja:

Zákon č. 254/1998

Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

Zákon č. 24/2006

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 57/2010

Zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 260/2007

Zákon č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

Zákon č. 362/2015

Zákon č. 362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

Publikované: 6. 12. 2023

Aktualizované: 11. 12. 2023