Maturita

Maturita na stredných školách

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Externú časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) zabezpečuje NÚCEM.

Maturitná skúška v Prešovskom kraji patrí do kompetencie odboru školstva Okresného úradu v Prešove

Maturitná skúška

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

Maturitnou skúškou sa ukončuje štúdium:

  1. najmenej štvorročného a najviac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v gymnáziu,
  2. najmenej štvorročného a najviac päťročného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej odbornej škole,
  3. nadstavbové, ktoré nadväzuje na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v príbuznom odbore vzdelávania,
  4. vo štvrtom ročníku štúdia šesťročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu a v ôsmom ročníku tanečného konzervatória.

Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti.

Ďalšie odkazy týkajúce sa maturity na stredných školách:

Súvisiace dokumenty:

Termíny

Termíny konania maturitnej skúšky

Maturita 2024

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Externú časť maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) zabezpečuje NÚCEM.

Termíny pre maturitnú skúšku

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúška určí MŠVVaŠ SR

Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2023/2024 nájdete v dokumente Maturita 2024/Základné informácie. (odkaz na dokument PDF na stránke NUCEM).

Na stránke NÚCEM v časti Merania – Maturita 2024 nájdete špecifikácie testov a ďalšie dokumenty k Maturite 2024.

Publikované: 12. 10. 2020

Aktualizované: 27. 5. 2024