Licencie - vnútroštátna autobusová doprava

Licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu

Udeľovanie, zmena, prevod a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú prímestskú a diaľkovú dopravu trasy, ktorej linky začínajú na území Prešovského kraja podľa § 10 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Zoznam platných dopravných licencií k 31.8. 2022 (PDF, 880 kB)

Správne konania boli začaté na žiadosť dopravcov a všetkým dopravcom bolo v správnom konaní vyhovené podľa ich žiadosti – neboli podané žiadne odvolania.

Dopravcovia môžu podať návrh:

  • návrh na začatie konania o udelenie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu, t. j. prímestskú alebo diaľkovú autobusovú linku na území Prešovského kraja alebo prímestskú alebo diaľkovú linku, ktorá začína na území Prešovského kraja
  • alebo návrh na zmenu, prevod alebo odňatie dopravnej licencie.

Návrhy je možné podávať

Lehota na vybavenie je do 30 dní od začatia konania, v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani do 60 dní, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán.

Za podanie žiadosti o udelenie dopravnej licencie alebo jej zmeny, prevodu alebo odňatia sú účtované poplatky v zmysle zákona o správnom konaní a sadzobníka.

Publikované: 7. 9. 2022

Aktualizované: 13. 3. 2023