Cestovné poriadky - autobusová doprava 2022-2023

Informácia o cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy platných od 11. 12. 2022 na nové obdobie 2022/2023

V priebehu tohto roka, odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja ako vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán a zároveň aj objednávateľ dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave u zmluvných dopravcov a prostredníctvom organizátora prímestskej autobusovej dopravy Prešovského a Košického kraja spoločnosťou IDS Východ s. r. o., sústreďoval požiadavky na zmeny cestovných poriadkov v zmysle Metodiky zmien cestovných poriadkov v Prešovskom a Košickom kraji a riešil aj rôzne koordinačné a pripravoval systémové zmeny, t. j. pripravoval podoby cestovných poriadkov na nové obdobie 2022/2023.

Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja ukončil k 25. 11. 2022 proces tvorby cestovných poriadkov na obdobie 2022/2023, t. j. spracoval a prehodnotil podané žiadosti a to podľa technických, technologických a ekonomických možností dopravcov a objednávateľa služieb. Výsledkom sú podoby cestovných poriadkov, ktoré odbor dopravy následne v zmysle svojej kompetencie s vyššie uvedenou platnosťou aj schválil a vstúpia do platnosti od 11. 12. 2022.

Touto cestou sa chceme poďakovať zúčastneným stranám za vzájomnú spoluprácu. Zároveň chceme vysloviť aj poľutovanie nad tým, že nebolo možné na všetky podané žiadosti reagovať kladne, t. j. k spokojnosti podávaných strán – obcí, miest a cestujúcej verejnosti.

Požadované zmeny, zmeny zo strany zmluvných dopravcov a organizátora dopravy, ale aj nevyhovené požiadavky nájdete v schválených cestovných poriadkoch, ktoré sú zverejnené na webových sídlach zmluvných dopravcov: 

Publikované: 2. 12. 2022

Aktualizované: 13. 3. 2023