Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie IDS Východ, s.r.o.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Každého zo zakladajúcich členov, ktorými sú Košický a Prešovský samosprávny kraj – reprezentuje predseda príslušného samosprávneho kraja alebo osoba ním poverená. V prípade pristúpenia ďalších spoločníkov do spoločnosti reprezentujú týchto spoločníkov na valnom zhromaždení poverení zástupcovia ich štatutárnych orgánov. Podľa potreby sa na rokovaniach valného zhromaždenia zúčastňujú konatelia a prizvaní hostia.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 1. Schvaľovanie konaní osôb konajúcich v mene spoločnosti pred jej vznikom,
 2. schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
 3. rozhodovanie o zmene obsahu spoločenskej zmluvy, pokiaľ k nej nedochádza na základe iných právnych skutočností,
 4. rozhodovanie o znížení alebo zvýšení základného imania a o pripustení nepeňažného vkladu,
 5. menovanie a odvolávanie konateľov, príp. prokuristu spoločnosti,
 6. menovanie a odvolávanie členov dozornej rady spoločnosti,
 7. odmeňovanie konateľov spoločnosti, prokuristu spoločnosti a členov dozornej rady spoločnosti,
 8. rozhodovanie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, ako aj menovanie, odvolávanie a odmeňovanie likvidátora,
 9. rozhodovanie o prevode obchodného podielu na inú osobu, o uzavretí zmluvy s nadobúdateľom tohto podielu a rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku,
 10. rozhodovanie o splynutí alebo zlúčení spoločnosti s inou spoločnosťou, o rozdelení vlastníckeho podielu a o zmene právnej formy spoločnosti,
 11. schválenie zmluvy o výkone funkcie,
 12. rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo spoločenská zmluva
 13. rozhodovanie o každom predaji hnuteľného majetku pri obstarávacej hodnote nad 35 000 € a o predaji nehnuteľného majetku.

Publikované: 3. 5. 2021

Aktualizované: 13. 3. 2023