Prijímacie konanie na SŠ – voľné miesta

Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách

Voľné miesta po prijímacom konaní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Voľné miesta na stredných školách po prijímacom konaní

V zmysle § 9 ods. (10) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení samosprávny kraj zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.

Ide o počty voľných miest podľa jednotlivých odborov, ktoré školy ponúkli v prijímacom konaní na základe VZN PSK (počty tried) a súhlasu zriaďovateľa (počty žiakov v triede).

Informácie sú prioritne určené – pre žiakov ZŠ a ich zákonných zástupcov, v prípade nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia aj pre verejnosť.

Zoznam voľných miest na stredných školách

doplniť zoznamy

Načítavanie obsahu…

 

Publikované: 7. 1. 2019

Aktualizované: 15. 8. 2023