Predaj majetku PSK

Predaj prebytočného majetku

Služba pre podanie žiadosti na predaj prebytočného majetku v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja.

Podľa § 9a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, sa prevody vlastníctva musia vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou, priamym predajom, alebo z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods.8, písm.e). Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku schvaľuje v zmysle s § 9, ods.3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných Zastupiteľstvo PSK.

PSK v súlade s §9, ods.3, písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) schvaľuje prostredníctvom zastupiteľstva podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod jeho prebytočného nehnuteľného majetku realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže zverejňuje PSK v súlade s § 9a ods. 3 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

SK zverejní zámer predať majetok priamym predajom najmenej na 15 dní a zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. PSK nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40 000 eur. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku nesmie pri priamom predaji byť v deň schválenia prevodu zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.

Ponuky predaja trvale prebytočného nehnuteľného majetku

Ponuky prevodov prebytočného hnuteľného majetku (pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK)

Načítavanie obsahu…

Publikované: 22. 2. 2021

Aktualizované: 15. 8. 2023