Zber údajov a projektových zámerov

Vážení sociálno-ekonomickí partneri a záujemcovia o čerpanie fondov EÚ v programovacom období 2021 – 2027,

v súčasnosti intenzívne prebieha príprava na čerpanie fondov EÚ pre nové programové obdobie 2021 – 2027. Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje základný analyticko-strategický dokument pre čerpanie fondov EÚ a to  Integrovanú územnú stratégiu PSK ako aj integrované územné stratégie strategicko-plánovacích regiónov kraja (SPR Spiš, SPR Šariš a SPR Horný Zemplín).

Súčasťou tvorby strategických dokumentov je zber  projektových zámerov od sociálno-ekonomických partnerov v súlade s princípom partnerstva a v zmysle § 2 písm e) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Projektové zámery by mali reflektovať kľúčové potreby (predovšetkým na regionálnej a celokrajskej úrovni) , ktoré zásadne ovplyvnia ďalší rozvoj územia a sú v súlade s existujúcimi strategicko-plánovacími dokumentmi  alebo územno-plánovacími dokumentmi samosprávneho kraja, miest a obcí.

Naším cieľom je reflektovať a integrovať požiadavky a námety miest, obcí, tretieho sektora, podnikateľov, cirkví a ďalších sociálno-ekonomických partnerov z jednotlivých kútov kraja, ktoré majú ambíciu skvalitniť život obyvateľov, napomôcť budovaniu infraštruktúry, podporiť vytváranie pracovných miest, chrániť životné prostredie alebo iným spôsobom podporiť ekonomický rast a sociálnu stabilitu celého regiónu.

Zaslaním projektových zámerov môžete prispieť ku skvalitneniu obsahu Integrovaných územných stratégií jednotlivých prirodzených regiónov Spiš, Šariš a Horný Zemplín ako aj Integrovanej územnej stratégie celého Prešovského samosprávneho kraja. Tieto stratégie budú východiskom pre čerpanie eurofondov v programovom období rokov 2021 – 2027.

Online formulár pre zber údajov od socio-ekonomických partnerov

Do 15.1.2021 mali socio-ekonomickí partneri v kraji možnosť zasielať svoje projektové zámery prostredníctvom  vyplnenia online formulára.  Zber projektových zámerov bol ukončený a v súčasnosti prebieha jeho spracovanie.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať  koordinátorov jednotlivých SPR (podľa toho za ktoré SPR plánujete podať svoj projektový zámer). Všetky kontaktné osoby, telefónne čísla a mailové adresy nájdete v sekcii Pýtajte sa

Dotazníky a zber projektových zámerov miest a obcí PSK

K 15.1.2021 bol ukončený aj dotazníkový prieskum a zber projektových zámerov z miest a obcí kraja. Cieľom  prieskumu bolo zmapovanie aktuálneho stavu a potrieb jednotlivých miest a obcí. Dotazníky boli obciam zasielané v štyroch kolách podľa štyroch prierezových tematických oblastí:

  1. Podnikanie, výskum a vývoj, konkurencieschopnosť regiónu
  2. Občianska vybavenosť, sociálna pomoc a poradenstvo, zdravotníctvo, sociálne znevýhodnené komunity
  3. Ochrana životného prostredia, nakladanie s odpadmi, technická a dopravná infraštruktúra, obnoviteľné zdroje energie a energetická efektívnosť
  4. Cestovný ruch, prírodné a kultúrne dedičstvo, športová infraštruktúra

Dotazník Overenie vízie, priorít a cieľov

Od 29.1.2021 majú obce a mestá PSK možnosť vyjadriť sa k navrhovanej vízii, prioritám, hlavnému cieľu a špecifickým cieľom pripravovanej IUS PSK na roky 2021-2027, pomocou elektronického formulára.

Výsledky dotazníkových prieskumov

Spracované výsledky dotazníkového prieskumu nájdete na karte Užitočné linky, dokumenty na stiahnutie a na krajskom geoportáli (v tematickej mape Príprava nového programového obdobia 2021-2027).

Okrem vyplneného dotazníka obce zasielali aj zoznamy svojich projektových zámerov na obdobie 2021-2027 v jednotlivých oblastiach.

Projektové zámery obcí

Projektové zámery od obcí sú spracované na:

  1. Tematická mapa Príprava programového obdobia 2021-207 na krajskom geoportáli
  2. Power BI Dashboard (aplikácia) Projektové zámery miest a obcí
  3. Databáza Projektových zámerov na web stránke PSK

Projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetky obce, mestá, sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Geoportál Prešovského kraja

Geoportál Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 25. 10. 2021

Aktualizované: 4. 12. 2023