Oznam o potrebe doplnenia projektového zásobníka RISK o projekty z územia v rámci priorít IÚS

Vážení zástupcovia samospráv a sociálno-ekonomickí partneri

sekretariát Rady partnerstva PSK Vám dáva na vedomie priebežnú možnosť predkladať projektové aktivity v rámci vybraných priorít Integrovanej územnej stratégie PSK 2021 – 2027 a to v oblastiach:

 • Podpora budovania inteligentných miest a regiónov
 • Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a /alebo ochranu pred povodňami
 • Obnova verejnej stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO
 • Obnova verejných vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov
 • Podpora vybraných aktivít v oblasti predchádzania vzniku odpadov
 • Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného
 • zberu komunálnych odpadov
 • Podpora biologickej a krajinnej diverzity a kvality ekosystémových služieb prostredníctvom udržovania a budovania zelenej a modrej infraštruktúry a prevencie a manažmentu inváznych nepôvodných druhov
 • Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
 • Miestne komunikácie
 • Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

Vaše plánované projektové aktivity (vrátane aktualizácie projektových zámerov zozbieraných od roku 2020) máte možnosť definovať prostredníctvom aplikácie RISK. Ide o elektronický nástroj pre zber potrieb z územia Prešovského kraja a komunikáciu s územnými partnermi.

Informácie o aplikácii RISK, postupy pre vytvorenie konta pre samosprávy a pre sociálno-ekonomických partnerov a stručný návod ako vytvoriť projektovú aktivitu.

Publikované: 21. 2. 2024

Aktualizované: 21. 2. 2024