Výzvy FSR

Fond sociálneho rozvoja (FSR) bol vytvorený na podporu projektov, ktoré otvárajú cestu do spoločnosti ľuďom vytlačeným na jej okraj. Jeho úlohou je efektívne sprostredkovať pomoc tam, kde je najviac potrebná: nezamestnaným, zdravotne postihnutým, Rómom, prisťahovalcom, bezdomovcom, ženám po materskej dovolenke, mladým predčasne opúšťajúcim školy, ženám v domácnosti, väzňom, ktorí práve skončili výkon trestu. Plnením tejto úlohy prispieva FSR k odstraňovaniu chudoby a k zvyšovaniu zamestnanosti na Slovensku.

Projekty sprostredkované FSR sú financované z Európskeho sociálneho fondu (ESF). O nenávratný finančný príspevok sa môžu uchádzať obce a organizácie, ktoré pracujú s nezamestnanými, chudobnými a znevýhodnenými.

Európsky sociálny fond je jedným zo štrukturálnych fondov, prostredníctvom ktorých pomáha EÚ v rámci politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti svojim členským štátom riešiť regionálne nerovnosti. V programovom období 2007-2013 sa realizuje Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v rámci ktorého môže Slovensko z ESF čerpať 882 mil. EUR. V tomto programovom období 2007 – 2013 FSR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (MPSVR SR) vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zamerané predovšetkým na odstraňovanie sociálneho vylúčenia, komunitnú sociálnu prácu, pomoc Rómom, nezamestnaným a iným skupinám sociálne znevýhodnených občanov. Oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu FSR teraz poskytuje pomoc aj obyvateľom Bratislavského kraja

 

Publikované: 8. 4. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023