ESF

Európsky sociálny fond podporuje aktivity, ktoré rozvíjajú ľudský potenciál a vytvárajú podmienky na zvýšenie zamestnanosti. Pomáha zvyšovať kvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie, zamestnancom a podnikom vyrovnať sa s novými požiadavkami v profesiách. Podporuje pracovné začlenenie sa mladých ľudí a osôb vracajúcich sa na trh práce a pomáha vytvárať nové pracovné príležitosti najmä pre znevýhodnené skupiny. Nenávratné finančné príspevky z ESF sú určené mestám, obciam, miestnej samospráve, orgánom štátnej správy, vzdelávacím inštitúciám, neziskovým organizáciám, podnikom a živnostníkom.

Európsky sociálny fond bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Je najstarší zo všetkých štrukturálnych fondov. Investuje už takmer 50 rokov finančné prostriedky do programov, ktoré prispievajú aj k zvýšeniu odbornosti ľudí a rozvoju ich pracovného potenciálu. Slovenská republika začala čerpať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu v roku 2004.

Európsky sociálny fond podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov súvisice so sociálnou inklúziou, nediskrimináciou, podporou rovnosti príležitostí, so vzdelávaním a odbornou prípravou.

Aktuálne výzvy:

Fond sociálneho rozvoja (FSR) bol vytvorený na podporu projektov, ktoré otvárajú cestu do spoločnosti ľuďom vytlačeným na jej okraj. Jeho úlohou je efektívne sprostredkovať pomoc tam, kde je najviac potrebná: nezamestnaným, zdravotne postihnutým, Rómom, prisťahovalcom, bezdomovcom, ženám po materskej dovolenke, mladým predčasne opúšťajúcim školy, ženám v domácnosti, väzňom, ktorí práve skončili výkon trestu. Plnením tejto úlohy prispieva FSR k odstraňovaniu chudoby a k zvyšovaniu zamestnanosti na Slovensku.

Projekty sprostredkované FSR sú financované z Európskeho sociálneho fondu (ESF). O nenávratný finančný príspevok sa môžu uchádzať obce a organizácie, ktoré pracujú s nezamestnanými, chudobnými a znevýhodnenými.

Európsky sociálny fond je jedným zo štrukturálnych fondov, prostredníctvom ktorých pomáha EÚ v rámci politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti svojim členským štátom riešiť regionálne nerovnosti. V programovom období 2007-2013 sa realizuje Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v rámci ktorého môže Slovensko z ESF čerpať 882 mil. EUR. V tomto programovom období 2007 – 2013 FSR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (MPSVR SR) vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zamerané predovšetkým na odstraňovanie sociálneho vylúčenia, komunitnú sociálnu prácu, pomoc Rómom, nezamestnaným a iným skupinám sociálne znevýhodnených občanov. Oproti predchádzajúcemu programovému obdobiu FSR teraz poskytuje pomoc aj obyvateľom Bratislavského kraja

Publikované: 4. 10. 2012

Aktualizované: 6. 5. 2024