Realizované projekty

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

Realizované projekty žiadateľov

Prioritná os I.: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry

Prioritná os II.: Sociálny a ekonomický rozvoj

Prioritná os III.: Podpora miestných iniciatív (mikroprojekty)

 

Publikované: 23. 5. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023