INFOBOD

Úlohou INFOBODU je podpora Spoločného technického sekretariátu Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 pri plnení niektorých dôležitých úloh. Infobody informujú potenciálnych žiadateľov o Programe a zabezpečujú konzultácie pre žiadateľov, ako aj spoluprácu v rámci implementácie Programu a Komunikačného akčného plánu.

Kompetencie v rámci Infobodu Prešovského samosprávneho kraja pre Program cezhraničnej spolupráce PL-SR:

  • Poradensko-konzultačná činnosť v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PLSR 2007-2013 (Prioritná os 1,2 a 3)
  • Zabezpečenie publicity Programu cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 (informačných a propagačných materiálov, predmetov)
  • Účasť na spoluorganizácii školení, workshopov a informačných stretnutí
  • Poskytovanie informácií o Programme cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 na web stránke PSK (Prioritná os 1, 2 a 3)
  • Podpora STS s naplnením KP Programu a iných dôležitých úloh v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013
  • Propagácia, publicita a medializácia Programu cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 (vydanie multimediálneho DVD, vydanie bulletinu (best-practice), vytvorenie putovnej výstavy, prezentácia monitorovaných výstupov v rámci konferencií a informačných stretnutí, medializácia v tlači a pod.

Kontaktné osoby:

  • Mgr. Patrícia Janošková Hnátová
  • PhDr. Andrea Kmecová
  • Mgr. Terezia Matušová

Udalosti:

 

Publikované: 23. 5. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023