Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy v Prešovskom kraji

Základným kritériom, ktoré rozhoduje o zaradení okresu medzi najmenej rozvinuté okresy (ďalej len "NRO") je miera evidovanej nezamestnanosti. Je to objektívne kritérium vypočítané na základe dostupnej a pravidelne publikovanej štatistiky, v súlade s cieľom Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len "akčný plán") a to vytvárať podmienky pre znižovanie nezamestnanosti a zvyšovanie počtu pracovných miest. Najmenej rozvinutým okresom je okres, ktorý je zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov.

Podľa Zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), ktorý nadobudol účinnosť 15. decembra 2015 sa za NRO považuje okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Medzi NRO v Prešovskom kraji v súčasnosti patrí 9 okresov: Bardejov, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou.

Viac o problematike NRO:

Publikované: 13. 3. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023