Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja

logo Európska únia

Operačný program Kvalita životného prostredia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR

Aktuálne informácie

8.6.2023 – Verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja“ (zverejnené 25.5.2023)

Základné údaje

Názov projektu:Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán:Ministerstvo životného prostredia SR
Dátum začatia realizácie projektu:04/2021
Dátum ukončenia realizácie projektu:10/2023
Celkové náklady: 292 611,60 EUR
NFP (EÚ + ŠR):277 981,02 EUR
Druh projektu:Dopytovo orientovaný projekt
Základné údaje k projektu

Ciele projektu

Podpora nízkouhlíkovej stratégie pre Prešovský samosprávny kraj, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.

KotvaStručný popis

Územie Prešovského kraja predstavuje z hľadiska čistoty ovzdušia relatívne homogénny priestor. Kotliny a údolia sú v prevažnej miere postihnuté lokálnymi zdrojmi znečistenia, zvlášť v prípade inverzných situácií, vrcholové oblasti sú naopak atakované diaľkovým prenosom emisií z priemyselných aglomerácií v Českej republike (Ostravsko) a Poľsku (Horné Sliezsko, Krakow). Relatívnu homogénnosť územia narúšajú iba priestory kumulácie zdrojov a činností spôsobujúcich znečistenie ovzdušia (priemyselné plochy, koncentrácia dopravy a pod.). Takýmito priestormi v rámci Prešovského kraja sú najväčšie sídla Prešov, aglomerácia Poprad – Svit, Bardejov a oblasť Vranov – Humenné – Strážske.

Realizácia projektu rieši identifikované problémy cieľového územia a to tým, že dôjde vypracovaniu strategického dokumentu, ktorého súčasťou bude posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie. Dôraz bude kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja.

Očakávaným efektom spracovaného strategického dokumentu bude:

  • zaistenie energetickej bezpečnosti zariadení pod správou PSK,
  • účinné hospodárenie s energiami pomocou optimalizácie procesov na vymedzených objektoch s cieľom zvýšenia energetickej účinnosti,
  • monitorovanie spotrieb energií a ich znižovanie,
  • implementácia nízkouhlíkových energetických zdrojov, vrátane podpory nasadzovania obnoviteľných zdrojov energie v zariadeniach pod správou PSK,
  • ochrana životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi činností súvisiacich s výrobou, distribúciou a prenosom energií a palív,
  • zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu a jeho ekonomickej efektívnosti v oblasti nakladania s energiami,
  • dodržiavanie príslušných legislatívnych požiadaviek,
  • stanovovanie čiastkových cieľov, úloh a akčných plánov pre oblasť hospodárneho nakladania s energiami, znižovania CO2, zlepšeniu kvality ovzdušia.

Bude zameraná na spoluprácu medzi viacerými subjektmi pri riešení možností vytvorenia udržateľného energetického hospodárenia v „spádovej“ oblasti.

V rámci nízkouhlíkovej stratégie sa rozpracujú aj možnosti využitia komponentov inteligentných miest (Smart City) (s dôrazom na komponenty energia a životné prostredie, mobilita a budovy) v danom regióne/meste. Smart City ako mesto, ktoré využíva tradičné siete a služby efektívnejšie vďaka nasadeniu digitálnych a telekomunikačných technológií, čo má pozitívny dopad nielen na obyvateľov, ale aj na podnikanie ako také. Podpora inteligentných miest je v súlade s Koncepciou mestského rozvoja SR do roku 2030:

Spracovaním strategického dokumentu externým dodávateľom služieb a následnou Implementáciou stratégie prostredníctvom novovzniknutých odborných kapacít v štruktúre Úradu PSK dôjde k:

  • podpore budovania vlastnej koordinačnej základne pre rozvoj miestnej a regionálnej energetiky
  • realizáciou navrhnutých opatrení k zlepšeniu kvality ovzdušia a to znížením energetickej náročnosti budov v správe PSK, znížením podielu spaľovania pevných palív, inštaláciou účinnejších odlučovacích zariadení, inštaláciou automatizovaných monitorovacích zariadení, rekonštrukciou, modernizáciou a ekologizáciou technologických procesov v priemysle, zavádzaním tzv. čistejších produkcií (použitie BAT technológií), skrápaním komunikácii, neodkladným odstránením posypového materiálu z komunikácií po zimnej údržbe, častejším čistením ulíc, výstavbou cestných obchvatov na vylúčenie hlavne nákladnej tranzitnej dopravy z obývaných častí, budovaním cyklistických trás, výsadbou zelene, zabránením nadmernému rozptylu minerálneho prachu zo stavenísk a pod.

Spracovaný strategický dokument bude zameraný na spoluprácu medzi viacerými subjektmi pri riešení možností vytvorenia udržateľného energetického hospodárenia v meste ako napr. v rôznych oblastiach:

Oblasť verejnoprospešných prác: zavlažovať a čistiť parky a trávniky, kosiť ich pred zakvitnutím, skosenú trávu zhrabovaťa likvidovať predpísaným spôsobom, obmedziť zbytočné budovania spevnených plôch, rozširovanie a zahusťovanie líniovej zelene, zväčšiť zatrávnené plochy, realizovať výsadbu vzrastlej zelene v urbanizovanom prostredí, rozširovať pešie zóny.

Oblasť dopravy a cestného hospodárstva: včasné a dôsledné odstránenie zimného posypu ciest, zintenzívnenie čistenia a polievania komunikácií, udržiavanie povrchov ciest, chodníkov, parkovísk a pod., integrovaný systém riadenia dopravy,

Oblasť zásobovania teplom – malé zdroje a domácnosti: podpora centrálneho vykurovania, predchádzanie odpájania účastníkov od centrálneho vykurovania, predchádzanie zavádzania lokálneho vykurovania pevnými palivami, podpora výraznejšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie a racionálneho využívania neobnoviteľných zdrojov energie.

KotvaDokumenty na stiahnutie

Publikované: 25. 5. 2023

Aktualizované: 25. 5. 2023