Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja, logo irop, logo mirri, loho PSK

Základné údaje projektu

Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Kód projektu: 302021BBY1

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Konkrétny cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj

Miesto realizácie projektu: Mesto Prešov, Okres Prešov, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

Celkové oprávnené výdavky projektu: 7 407 828,01 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 7 037 436,61 €

Začiatok projektu: 02/2022

Ukončenie projektu: 12/2023

Stručný popis projektu

Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions Initiative“. Predkladaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov “  je jedným z projektov navrhnutých v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do zlepšenia priestorových podmienok, modernizácie materiálno-technického vybavenia pre odborné vzdelávanie, ako aj podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by umožnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov sa orientuje na oblasť strojárstva a elektrotechniky. V rámci predkladaného projektu sú plánované investície v rámci organizačnej zložky školy a do zlepšenia priestorových podmienok odborného vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry,  takisto v rámci aktivity 3 sú nadväzujúce investície do modernizácie materiálno-technického vybavenia. Rekonštrukciou, stavebnými úpravami odborných učební, zriadením nových odborných učební, prezentačného centra, revitalizáciou areálu a riešením bezbariérovosti škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude naďalej veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

Celkový cieľ v rámci navrhnutého investičného balíku CuRI pre Spojenú školu Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov:

 „Rozvoj SOŠ ako lídra v oblasti inovácií s cieľom dosiahnuť lepšiu prípravu žiakov na výrazný technologický pokrok na trhu práce prostredníctvom inovácií zariadení a ľudských zdrojov s ponukou atraktívnych a moderných vzdelávacích programov. Víziou školy je teda stať sa centrom technického vzdelávania, ktoré poskytuje priestor, odborníkov, technológie, možnosti štúdia, informácie a vzdelávanie každému, kto o to v regióne má záujem.”

Hlavné aktivity projektu

Hlavná aktivita 1: Podpora rozvoja Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove ako  moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie (typ akt. F Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny).

Podaktivity:

1. 1. Prestavba haly praktického vyučovania (SO-01)

1. 2. Rekonštrukcia telocvične (SO-02)

1. 3. Rekonštrukcia rozvodov (SO-04, SO-05, SO-06, SO-12, SO-13)

1. 4. Modifikácia a terénne úpravy areálu školy (SO-03, SO-07, SO-08, SO-09, SO-10, SO-11, SO-14)

Hlavná aktivita 2: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy – haly praktického vyučovania (typ aktivity E Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov).

Hlavná aktivita 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej, Prešov (typ akt. A Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk).

V rámci daného projektu bol za účelom riadnej a včasnej implementácie projektu poskytnutý Prijímateľovi dodatočný príspevok v celkovej výške  1 481 565,60 Eur / výška NFP 1 407 487,32 Eur.

Publikované: 2. 11. 2023

Aktualizované: 11. 1. 2024