Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
Termín realizácie:   06/2017 – 12/2019
Žiadateľ:Prešovský samosprávny kraj (PSK)
Prioritná os:Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.2 –  Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Celkové náklady:400 140,00 EUR
NFP (EÚ + ŠR):380 133,00 EUR
Základné informácie o projekte

Cieľ

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Popis projektu

Súčasný stav v doprave v Prešovskom kraji negatívne ovplyvňuje efektivitu uspokojovania potrieb mobility osôb, tovaru a služieb, bezpečnosť cestnej premávky a zaťažuje životné prostredie. Práve z toho dôvodu má Prešovský samosprávny kraj záujem o to, aby implementácia dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja (PUM PSK)“, ktorý bude výstupom realizácie hlavnej aktivity projektu, zabezpečila systémový prístup pri plánovaní udržateľnej mobility.

Cieľom prípravy dokumentu je zároveň posilnenie regionálnej mobility a vyváženého rozvoja všetkých druhov dopravy, prostredníctvom investičných a neinvestičných opatrení, ktoré budú navrhované na základe aktualizovaných dát a informácií, výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb charakterizujúcich dopravnú situáciu v Prešovskom kraji. Ich priemet do reálneho návrhu riešenia bude zohľadňovať dostupnosť finančných prostriedkov, zahŕňajúc aj fondy EU.

Výsledný dokument bude rešpektovať princípy plánovania udržateľnej mobility (v súlade s dokumentom „Metodické pokyny k tvorbe plánov udržateľnej mobility“, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2015), relevantné strategické dokumenty na krajskej, národnej a nadnárodnej úrovni a zohľadní prístup šetriaci životné prostredie. Súčasťou projektu je aj Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Publikované: 19. 2. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024