Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica
Miesto realizácie projektu:  Prešov, Solivarská ulica
Termín realizácie:  7/2021 – 12/2023
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Celkové náklady: 2 999 887,30 EUR
NFP (EÚ+): 2 849 892,93 EUR
Zmluva o NFP:
Dátum uzavretia dodatku: 16.5.2023
Dátum účinnosti dodatku:18.5.2023
Základné informácie o projekte

Cieľ

Cieľom projektu je zabezpečiť možnosť realizovania stavby mostného objektu a ním vyvolané investície. 

Popis projektu

Navrhovaný úsek rekonštrukcie mosta sa nachádza na Solivarskej ulici v Prešove č. cesty III/3440, predmetný most premosťuje rieku Sekčov  a nachádza sa v katastrálnom území Prešov a Solivar. Solivarská ulica tvorí radiálu základného komunikačného systému ZÁKOS-u sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta časti Prešov a mestskej časti Solivar. Územie má mierne zvlnený charakter. Dopravné riešenie mesta Prešov je navrhované v nadväznosti na nadregionálne a regionálne zámery dopravy zakotvené v ÚPN VÚC Prešovský kraj. Základný komunikačný systém (ZAKOS) mesta Prešov je navrhnutý ako radiálnookružný systém, ktorý tvoria tri mestské okruhy doplnené hlavnými radiálami, diagonálami a tangenciálami. Cesta III/3440 spája cesty I/20 a I/68 a následné spojenie na cestu I/80 resp. D1 (súhrnná sieť TEN-T) tzv. košicko-prešovská rozvojová os: Prešov – Košice – Čaňa – hranice Maďarsko. Zároveň je prostredníctvom cesty III/3440 a ciest I/68 a I/20 zabezpečené napojenie na súhrnu sieť TEN-T Prešov-Giraltovce-Svidník (R4) – Vyšný Komárnik-Barwinek, ktorá je napojená na základnú sieť TEN-T.

Projekt je zameraný na kvalitatívne zlepšenie infraštruktúry zabezpečujúcej dostupnosť verejných služieb, zabezpečuje dostupnosť k priemyselným parkom, projekt prispieva k prepájaniu centier osídlenia a zabezpečuje prístup k základným sociálnym službám. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom projektu je regionálna komunikácia zabezpečujúca denné dochádzanie za prácou má projekt prínos aj k tvorbe pracovných miest, podpore podnikania a rozvoju komunít v regióne.

Stavebné práce na projekte prebiehali na týchto stavebných objektoch:

Zrealizované aktivity v rámci projektu

Informácie o postupe prác na projekte:

Proces verejného obstarávania začal dňa 6.7.2021 zverejnením resp. odoslaním oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na stavebné práce vo vestníku.

Proces verejného obstarávania bol ukončený zverejnením resp. odoslaním oznámenia o výsledku verejného obstarávania dňa 27.5.2022.

Zmluva o dielo na stavebné práce medzi objednávateľom Prešovským samosprávnym krajom a zhotoviteľom COLAS Slovakia, a.s. bola podpísaná dňa 29.6.2022, zmluva nadobudla účinnosť dňa 10.8.2022 po vykonaní kontroly VO riadiacim orgánom MIRRI po jej podpise.

Dňom 26.8.2022 na základe podpísaného protokolu z odovzdania staveniska stavby k projektu Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica, kód ITMS: 302011AZI8 vzniklo zhotoviteľovi právo vstup na stavbu, týmto dňom začali stavebné práce na projekte.

Súčasťou realizácie projektu boli aj služby stavebného a autorského dozoru a vypracovanie bezpečnostného auditu, ktorý tvoril povinnú prílohu podanej Žiadosti o poskytnutí NFP.

Dňa 9.11.2023 boli stavebné práce na projekte ukončené, preberací protokol bol oboma zmluvnými stranami podpísaný dňa 10.11.2023.

Fotogaléria

Publikované: 6. 3. 2024

Aktualizované: 19. 3. 2024