Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník
Miesto realizácie projektu:  obec Mičakovce
Termín realizácie:   01/2016 – 08/2023
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Celkové náklady: 1 398 232,84 EUR
NFP (EÚ): 1 328 321,20 EUR
Základné informácie o projekte

Cieľ

Zlepšenie mobility v okrese Svidník.

Popis projektu

Prešovskému samosprávnemu kraju bola v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník.

Navrhovaný úsek sa nachádza na ceste II/556 v katastrálnom území obce Mičakovce v staničení 5,796 – 7,442 50. Celková dĺžka úseku je 1,646 50 km.

Súčasťou prác je aj rekonštrukcia mostných objektov 556-006, 556-007, 556-008 a rekonštrukcia jedného klenbového priepustu v km 6,624.

Predmetná stavba je členená na časti stavby (objekty) v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb. Stavba je rozčlenená nasledovne:

Pre rekonštrukciu úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami:

Predmetná cesta II/556 je regionálneho významu, ktorá spája cesty I/18 a I/21 a je priamym prepojením miest Giraltovce a Hanušovce nad Topľou v okresoch miest Svidník a Vranov nad Topľou. Cestná komunikácia v navrhovanom úseku rekonštrukcie cesty II/556 spája sídelné útvary mesta Giraltovce a Hanušovce nad Topľou v okresoch Svidník a Vranov nad Topľou. Ide o cestu, ktorá je v správe žiadateľa s pomerne vysokou intenzitou dopravy v rámci ciest II. a III. tried. Rekonštrukciou cesty II/556 sa zlepší tiež dostupnosť k centrám osídlenia prvej, druhej a tretej skupiny a k ich sociálnej infraštruktúre. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady na výrazne zlepšenie plynulosti cestnej verejnej osobnej dopravy.

Proces verejného obstarávania stavebných prác začal dňa 21.08.2020 a bol ukončený zverejnením resp. odoslaním oznámenia o výsledku verejného obstarávania dňa 22.02.2021.

Zmluva o dielo na stavebné práce medzi objednávateľom Prešovským samosprávnym krajom a zhotoviteľom COLAS Slovakia, a.s. bola podpísaná dňa 17.02.2021, zmluva nadobudla účinnosť dňa 06.05.2021 po vykonaní kontroly VO riadiacim orgánom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky po jej podpise. Stavebné práce boli ukončené prebratím diela objednávateľom od zhotoviteľa dňa 26.8.2022.

Dňom 27.05.2021 na základe podpísaného protokolu z odovzdania staveniska stavby k projektu vzniklo zhotoviteľovi právo vstupu na stavbu, týmto dňom začali stavebné práce na projekte, ktoré budú prebiehať až do ich ukončenia podľa Zmluvy o dielo.

Zmluva o poskytnutí služieb na výkon činnosti stavebného dozoru medzi objednávateľom Prešovským samosprávnym krajom a poskytovateľom KHM s.r.o. bola podpísaná dňa 11.05.2021, zmluva nadobudla účinnosť dňa 12.05.2021. Služby stavebného dozoru boli ukončené dňa 26.8.2022 podpísaním preberacieho protokolu.

V súčasnosti na projekte prebieha proces zmenového konania, po jeho ukončení sa pristúpi k aktivitám týkajúcich sa ukončenia projektu (t.j. osadenie stálej tabule, predloženie záverečnej žiadosti o platbu atď.).

Aktivity projektu

Fotogaléria

Publikované: 19. 2. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024