Rekonštrukcia cesty II/546 úsek Prešov - Klenov

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov
Žiadateľ:Prešovský samosprávny kraj (PSK)
Termín realizácie:  02/2016 – 09/2020
Prioritná os: Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Celkové náklady:3 409 258,44 EUR
NFP (EÚ + ŠR): 3 109 664,16 EUR
Základné informácie o projekte

Cieľ

Zlepšenie mobility v okrese Prešov.

Popis projektu

Navrhnutá je rekonštrukcia cesty II/546 o celkovej dĺžke 11,572 km. Rekonštrukcia komunikácie spočíva vo výmene horných asfaltových vrstiev vozovky podľa miery ich rozrušenia a únosnosti v celkovej hrúbke 100 mm, v zabudovaní plošných výstužných prvkov na zvýšenie únosnosti a životnosti vozovky a v zlepšení odvádzania zrážkových vôd z povrchu vozovky. V miestach poklesov a sieťových rozpadov vozovky sa zrealizuje nová konštrukcia vozovky v celkovej hrúbke 500 mm s prípadnou úpravou podložia hr. 300 mm. V rámci modernizácie cesty II/546 budú zrekonštruované aj existujúce priekopy, rigoly, priepusty, bezpečnostné zariadenia a mostne objekty 546-005 a 546-006.Rekonštrukcia cesty II/546 spočíva vo výmene asfaltových vrstiev, po odfrézovaní jestvujúcich vrstiev vozovky hr.50mm nasleduje položenie nových asfaltových vrstiev hr.100mm a uložením výstužnej dvojzákrutovej siete vysokej pevnosti.

Rekonštrukcia mosta 546-005 bude pozostávať z týchto činností:

Rekonštrukcia mosta 546-006 bude pozostávať z nasledovných činností:

V rámci rekonštrukcie mostných objektov bude realizovaná sanácia nosnej konštrukcie, sanácia spodnej stavby a prechodovej oblasti, sanácia betónových povrchov, vybavenie mosta – konštrukcia vozovky, odvodnenie, osadenie ríms, bezpečnostných zariadení, mostných záverov, povrchovej úpravy a úpravy okolo a pod mostom.

V rámci rekonštrukcie cesty II/546 budú zrekonštruované aj existujúce priekopy, rigoly, priepusty bezpečnostné zariadenia a obnovené zvislé a vodorovné dopravné značenie dotknutého úseku cesty.

Výsledky a dopady projektu

V rámci projektu boli zrealizované nasledujúce aktivity:

Fotogaléria

Publikované: 16. 2. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024