Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša – Detrík

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša – Detrík
Miesto realizácie projektu:   Malá Domaša
Termín realizácie:  7/2021 – 12/2023
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Celkové náklady:2 437 071,42 EUR
NFP (EÚ+ŠR):2 315 217,85 EUR
Základné informácie o projekte

Zmluva o NFP:

Dátum uzatvorenia zmluvy: 30.6.2021

Dátum účinnosti zmluvy: 7.7.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP:

Dátum uzavretia dodatku: 25.1.2024

Dátum účinnosti dodatku: 27.1.2024

Cieľ

Zlepšenie dopravnej obslužnosti v okrese Vranov nad Topľou.

Popis projektu

Prešovskému samosprávnemu kraju bola v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša – Detrík.

Účelom modernizácie a rekonštrukcie komunikácie je stabilizovanie cestného telesa cesty tretej triedy, zlepšenie povrchových vlastností obrusnej vrstvy vozovky a zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Miesto stavby: Vybrané úseky ciest na jestvujúcej ceste III/3635 Malá Domaša – Detrík v staničení km 0,000 – 8,790 a 10,224 – 15,832 v k.ú. Slovenská Kajňa, Malá Domaša, Kvakovce, Detrík.

Druh a účel stavby: Rekonštrukcia a modernizácia vybranej cesty III/3635, kde účelom navrhovanej rekonštrukcie inžinierskej stavby je zlepšenie jej stavebno-technického stavu v dotknutých úsekoch a zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Popis stavebných úprav: Práce boli realizované podľa PD spracovanej spoločnosťou ROADS, s.r.o., Tekeľová 2, 080 06 Ľubotice, zodp. projektant Ing. Ladislav Bačenko.

Stavebné práce na projekte prebiehali na týchto stavebných objektoch:

Zrealizované aktivity v rámci projektu

Informácie o postupe prác na projekte:

Proces verejného obstarávania začal dňa 6.7.2021 zverejnením resp. odoslaním oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na stavebné práce vo vestníku.

Proces verejného obstarávania bol ukončený zverejnením resp. odoslaním oznámenia o výsledku verejného obstarávania dňa 27.5.2022.

Zmluva o dielo na stavebné práce medzi objednávateľom Prešovským samosprávnym krajom a zhotoviteľom COLAS Slovakia, a.s. bola podpísaná dňa 29.6.2022, zmluva nadobudla účinnosť dňa 10.8.2022 po vykonaní kontroly VO riadiacim orgánom MIRRI po jej podpise.

Dňom 21.9.2022 na základe podpísaného protokolu z odovzdania staveniska stavby k projektu Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša – Detrík, kód ITMS: 302011ARF2 vzniklo zhotoviteľovi právo vstup na stavbu, týmto dňom začali stavebné práce na projekte.

Súčasťou realizácie projektu boli aj služby stavebného a autorského dozoru a vypracovanie bezpečnostného auditu, ktorý tvoril povinnú prílohu podanej Žiadosti o poskytnutí NFP.

Dňa 27.10.2023 boli stavebné práce na projekte ukončené, preberací protokol bol oboma zmluvnými stranami podpísaný dňa 30.10.2023.

Fotogaléria

Publikované: 19. 2. 2024

Aktualizované: 19. 3. 2024