Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility okres Levoča

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča
Miesto realizácie projektu:  Bijacovce
Termín realizácie:  09/2020 – 10/2022
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Celkové náklady:1 734 802,76 EUR
NFP (EÚ): 1 648 062,62 EUR
Základné informácie o projekte

Cieľ

Zlepšenie mobility v samosprávnom kraji.

Popis projektu

Prešovský samosprávny kraj je obstarávateľom projektu na rekonštrukciu cesty III/3216 v úseku Bijacovce – Brezovica. Predmetný projekt je súčasťou zásobníka Stratégie rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov. Pre rekonštrukciu úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami: modernizácia cesty – sanácia odvodnenia, výmena kompletnej konštrukcie vozovky resp. obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky v stanovenom rozsahu, doplnenie bezpečnostných zariadení, výstavba nového priepustu v km cca. 4,846, doplnenie zvodidiel a smerových stĺpikov. Navrhovaný úsek sa nachádza na ceste III/3216 v staničení km 3,660 – 6,830 (I. úsek) a staničení 6,975 – 7,774 (II. úsek). Celková dĺžka úseku je 3,17 + 0,799 =3,969 km. Na danom úseku pozemnej komunikácie je poškodený kryt vozovky s výtlkmi až do podložia vozovky, rozsiahlymi deformáciami, priečnymi a pozdĺžne rozvetvenými trhlinami a lokálnymi sieťovými rozpadmi. Nevyhovujúce odvodnenie vozovky v km cca. 4,846 spôsobuje pri výdatnejších zrážkach lokálne zaplavovanie komunikácie. Celý rekonštruovaný úsek sa nachádza v extraviláne.

Rekonštrukcia bude realizovaná dvomi spôsobmi:

Verejne obstarávanie na zhotoviteľa stavby  bolo ukončené 28.1.2021 vyhlásením víťaznej ponuky. Prešovský samosprávny kraj pristúpil k podpisu zmluvy o dielo č. 02-4300/IROP/2021 na stavebné práce k projektu dňa 17.02.2021.Štandardná ex-post kontrola bola ukončená správou z 5.5.2021. Zmluva nadobudla účinnosť 06.05.2021. Dňa 06.06.2021 objednávateľ odovzdal stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác.

Dňa 30.4.2021 bola dodaná a osadená kovová informačná tabuľa.

Dňa 11.5.2021 bola podpísaná zmluva o poskytnutí služieb na stavebný dozor s poskytovateľom BPA Invest  s.r.o. v celkovej sume 31 608,00 EUR.

Aktivity projektu

Fotogaléria

Publikované: 19. 2. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024